Za stanovništvo

Maligne bolesti

Život donosi brojna iskušenja, a za nepredviđene događaje nikada ne možemo biti dovoljno pripremljeni. U najtežim izazovima dobro je imati pomoć.

Uz dopunsko osiguranje od malignih bolesti pružamo vam finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Osiguranje od malignih bolesti ugovara se kao dopunsko osiguranje uz osiguranje života i to uz:

  • Classic – mešovito štedno životno osiguranje
  • 3D – mešovito štedno životno osiguranje sa odloženošću
  • Riziko – životno osiguranje koje pokriva samo slučaj smrti
  • Moj aktivni kapital – Osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova

Osiguranik ima pravo na naknadu u visini ugovorenog iznosa za jednu malignu bolest, ako se tokom trajanja osiguranja ustanovi da je maligna bolest nastala prvi put i ako se na osnovu dostupne medicinske dokumentacije ustanovi da ta bolest nije postojala ranije.

Bez dodatnog uvećanja premije pokriće se može proširiti i na decu uzrasta od 3 do 18 godina, čime i ona postaju osigurana.

Visina premije utvrđuje se na osnovu osigurane sume, pristupne starosti i trajanja osiguranja. Ugovor o osiguranju može trajati od jedne do 25 godina.

Premija osiguranja plaća se u ratama, koje mogu biti mesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje. Dinamika plaćanja premije osiguranja mora biti usklađena sa dinamikom plaćanja premije osiguranja života, uz koje se ovo osiguranje ugovara.

Primer 

Osiguranja suma: 10.000 EUR

Godišnja premija
30 godina40 godina50 godina
16,84 €38,10 €90,71 €
  • Mogu se osigurati sve zdrave osobe od navršene 18. do 65. godine života;
  • Zajedno sa osiguranim licem, mogu biti osigurana i zdrava deca osiguranika, starosti 3 do 18 godina, pod uslovom da su prijavljena u osiguranje;
  • Lica koja nisu potpuno zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena mogu se osigurati prema Posebnim uslovima za osiguranje uvećanih rizika
  • Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati.

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka maligne bolesti