Za stanovništvo

Hirurške intervencije

U skladu sa Vašom potrebom da dodatno zaštitite svoje zdravlje, obogatili smo našu ponudu dopunskim osiguranjem uz osiguranje života za slučaj hirurških intervencija. Jedna polisa pokriva troškove za više različitih operacija usled bolesti ili nezgode.

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.

Mislite na vreme! Obezbedite sebi finansijsku podršku onda kada Vam bude najpotrebnija.

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija  moguće je ugovoriti uz životna osiguranja:

Hirurške intervencije koje su pokrivene ovim dopunskim osiguranjem možete pronaći u Klasifikaciji hirurških intervencija, koja je sastavni deo Uslova osiguranja.

Osoba starosti 40 godina
Osigurana sumaGodišnja premija
5.000 €54,45 €
10.000 €108,90 €
  • Mogu se osigurati lica starosti od 14 godina do 65 godina.
  • Lica koja nisu potpuno zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena mogu se osigurati prema Posebnim uslovima za osiguranje uvećanih rizika;
  • Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi.

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija uz osiguranje života