Za stanovništvo

Postupak podnošenja prigovora

Poštovani klijenti,

Wiener Städtische osiguranje postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i Odlukom Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021). Odlukom Narodne banke Srbije bliže je uređen način podnošenja prigovora korisnika osiguravaču, postupanja osiguravača po dobijenom prigovoru, kao i način postupka podnošenja predloga za posredovanje ili prigovora Narodnoj banci Srbije od strane korisnika ukoliko nije zadovoljan odgovorom osiguravača ili mu taj odgovor nije dostavljen u propisanom roku.

Obaveštavamo Vas da Društvo nije u obavezi da razmatra usmeni prigovor korisnika usluge osiguranja. Prigovor se podnosi u pisanoj formi.

Korisnik usluge osiguranja prigovor može podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika

Prigovor je neophodno da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
  • posebno punomoćje za zastupanje, ako je prigovor podneo punomoćnik, kojim korisnik usluge osiguranje ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd, da preduzima radnje po tom prigovoru i kojim korisnik usluge osiguranje daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na njega, a predstavljaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno tajne podatke u smislu drugih propisa.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor na jedan od sledećih načina:

Prigovori podneti elektronskom poštom ili korišćenjem internet prezentacije Društva u periodu ponedeljak-petak nakon 17h i vikendom (subota i nedelja), smatraće se primljenim prvog sledećeg radnog dana (poštujući sve zakonom propisane državne praznike) i od tada počinje da teče rok za odgovor Društva.

Društvo je dužno da pismeni prigovor korisnika usluge osiguranja primi u bilo kojoj poslovnoj prostoriji u kojoj nudi usluge osiguranja i da korisniku usluge osiguranja izda Potvrdu o prijemu prigovora korisnika usluge osiguranja.

Potvrda o prijemu prigovora obavezno sadrži naznaku mesta i vremena prijema prigovora i lica zaposlenog kod Društva koje je primilo prigovor.

Ukoliko je korisnik usluge osiguranja prigovor podneo preko internet prezentacije Društva ili elektronskom poštom, Društvo je dužno da odmah elektronskim putem potvrdi prijem prigovora.

Wiener Städtische osiguranje će Vam na prigovor odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok može biti produžen za najviše 15 dana u slučaju da postoje razlozi  koji ne zavise od  naše volje, a o čemu biste obavezno bili obavešteni pismenim putem.

Podnošenje prigovora i postupanje Društva po istom je besplatno za podnosioca prigovora. Svi lični podaci koji se prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo u te svrhe. Isključivo  zaposleni  u Društvu su ovlašćeni da  ih obrađuju i  podaci se ne dostavljaju trećim licima. Detaljnije o zaštiti privatnosti https://wiener.co.rs/politika-privatnosti/
U slučaju da podnosilac prigovora ne bude zadovoljan odgovorom Društva, ili isti ne dobije u propisanom roku, može podneti predlog za posredovanje, ili prigovor Narodnoj banci Srbije.

Prigovor, odnosno predlog za posredovanje Narodnoj banci Srbije podnosi se u pisanoj formi na jedan od sledećih načina:

Vaše,

Wiener Städtische osiguranje