Za stanovništvo
Wiener MAK Wiener MAK

Moj aktivni kapital

Moj aktivni kapital je osiguranje života koje predstavlja jedinstvenu kombinaciju osiguranja i ulaganja u investicione fondove. Izaberite umereno ili aktivno investiranje, dopunska osiguranja i vreme trajanja Vašeg ugovora.

Moj aktivni kapital pripada kategoriji Unit linked proizvoda. Pruža mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, ali obezbeđuje i pokriće za slučaj smrti kroz garantovanu osiguranu sumu.

U zavisnosti od nivoa rizika omogućili smo vam da izaberete jedan od sledećih investicionih paketa koji se razlikuju kako u politici investiranja tako i u investicionim fondovima koji su njima obuhvaćeni:

UMERENI paket

Umerenim paketom obuhvaćeni su fondovi koji imaju konzervativnu politiku ulaganja i investiraju u sigurne hartije od vrednosti, kao što su: državne obveznice, trezorski zapisi, depoziti u bankama i drugo.

AKTIVNI paket

Aktivni paket osiguranja u ponudi ima fondove koji imaju smeliju politiku ulaganja i investiraju pretežno u strane valute i akcije, ali Vam donose mogućnost većeg prihoda.

SPECIJAL paket

Specijal je paket koji se sastoji od Raiffeisen fondova. Najveći deo su sigurne investicije, a veliki deo ulaganja je u inostranoj valuti. Specijal paket pruža mogućnost ostvarenja stabilnog prinosa uz umereni nivo rizika – izloženost akcijama razvijenih zemalja i zemalja u razvoju omogućava iskorišćavanje pozitivnih trendova na svetskim berzama, dok izloženost obveznicama i depozitima obezbeđuje kontinuirani prinos.
Kako se ulaže vaš novac?
Od svake premije koju uplatite, jedan deo je predviđen za pokriće rizika smrti, drugi deo za štednju (ovaj deo se pretvara u investicione jedinice fondova) i treći deo se izdvaja za troškove sprovođenja osiguranja.

PREDNOSTI

  • Samostalno birate paket osiguranja, iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti i deo koji se ulaže u investicione jedinice uz mogućnost ostvarenja većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja;
  • Dobijate priliku da investirate na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svetske kompanije;
  • Dobijate pomoć i savete eksperata za ulaganja;

SLABOSTI

  • Vi snosite rizik ulaganja, odnosno posledica oscilacija na finansijskom tržištu;
  • Nije moguće prebacivanje novca u okviru paketa iz jednog u drugi fond

KARAKTERISTIKE FONDOVA UMERENOG PAKETA

Raiffeisen CASH otvoreni investicioni fond predstavlja fond očuvanja vrednosti imovine, odnosno novčani fond, koji je karakterističan po tome što najmanje 75% svoje imovine ulaže u novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti. Više | Prospekt

Raiffeisen EURO CASH ima za cilj da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem obezbedi ostvarivanje stabilnog ali kontinuiranog prinosa, zaštiti ulaganje dinarskih sredstava od oscilacija deviznog kursa kroz ulaganje u instrumente denominovane u EUR, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti na najvišem mogućem nivou. Više | Prospekt

Raiffeisen WORLD je otvoreni investicioni fond ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke hartije od vrednosti i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.  Više | Prospekt

WVP BALANCED je balansirani fond koji ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčanedepozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda. Više | Prospekt

WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Fokus investicione politike fonda će biti velike i srednje kompanije – „Large i Mid Caps”, koji su lideri u svojim vlastitim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi. U procesu ulaganja posvetiće se posebna pažnja minimiziranju rizika koji mogu da se pojave u ovoj vrsti investiranja. Više | Prospekt

WVP DYNAMIC otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Investicioni cilj WVP DYNAMIC fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. Više | Prospekt

KARAKTERISTIKE FONDOVA AKTIVNOG PAKETA

WVP Cash najmanje 75% svoje imovine ulaže kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite. Investicioni cilj WVP CASH fonda je ostvarenje stabilnog rasta vrednosti imovine, uz nizak nivo rizika i visok nivo likvidnosti investiranih sredstava.
WVP CASH fond je namenjen prvenstveno investitorima koji ne žele da svoja sredstva izlažu visokom riziku i fluktuaciji cena, a da pri tom u relativno kratkom periodu ostvare atraktivan prinos.
Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom, i iste se donose na osnovu analiza tržišta novca, koje naročito podrazumevaju analize očekivanih kretanja kamatnih stopa, kao i analize pojedinačnih emitenata prilikom oročavanja sredstava, odnosno ulaganja u dužničke instrumente. Više | Prospekt

WVP BALANCED je balansirani fond koji ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.
Investicioni cilj WVP BALANCED fonda je da se profesionalnim upravljanjem i održavanjem kvalitetne strukture imovine Fonda, postigne stabilan rast vrednosti imovine i investicione jedinice, u dužem vremenskom periodu, putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.
WVP BALANCED namenjen je domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima zainteresovanim za plasman slobodnih novčanih sredstava, na dugoročnoj osnovi u diversifikovani portfolio različitih vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti (državne i korporativne obveznice), kao i instrumenata tržišta novca. Više | Prospekt

WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Fokus investicione politike fonda će biti velike i srednje kompanije – „Large i Mid Caps”, koji su lideri u svojim vlastitim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi. U procesu ulaganja posvetiće se posebna pažnja minimiziranju rizika koji mogu da se pojave u ovoj vrsti investiranja.
WVP PREMIUM ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifi kovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika. Više | Prospekt

WVP DYNAMIC otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Investicioni cilj WVP DYNAMIC fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.
WVP DYNAMIC, kao fond rasta imovine, ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele da investiraju na duži rok u diversifi kovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika. Načela investiranja WVP DYNAMIC fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika. Više | Prospekt

Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke hartije od vrednosti i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.
Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj Fonda, odnosno investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos dugoročno kroz ulaganje u različite vrste imovine, ali su spremni i da prihvate umereni rizik. Više | Prospekt

Starost osiguranika

Osigurati se mogu sva lica starosti od 14 do 65 godina, sa maksimalno 75 godina pri isteku osiguranja.

Premija osiguranja

Premija se plaća višekratno, po dinamici koju Vi birate – mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Plaćanje premije se vrši isključivo u dinarima. Najmanji iznos koji možete uplatiti mesečno je 3.000 dinara. Ugovoreni iznos premije ne može se menjati u toku trajanja osiguranja. Uplate su isključivo u dinarima.

Trajanje ugovora

Vi birate koliko će ugovor o osiguranju trajati. Minimalno trajanje ugovora je 10 godina, a maksimalno 25 godina.

Osigurana suma

U slučaju da se u toku trajanja ugovora desi smrt osiguranika, u obavezi smo da isplatimo veći iznos, kada se uporede:
• garantovana osigurana suma za slučaj smrti (ukoliko je premija redovno uplaćivana) i
• zbir vrednosti investicionog portfolija ugovarača osiguranja i 5% od ukupno ugovorene premije osiguranja umanjen za troškove i poreze koje prilikom povlačenja sredstava iz investicionih fondova snosi osiguravač.
• Za životno osiguranje minimalna garantovana osigurana suma za slučaj smrti iznosi 125.000 dinara, a maksimalna garantovana osigurana suma za slučaj smrti je zbir svih ugovorenih premija osiguranja.
• Kada je reč o doživljenju, osigurana suma se ne može unapred definisati, jer ona zavisi od vrednosti investicionih jedinica koje imate u trenutku isteka ugovora o osiguranju.

Osnovni osigurani slučajevi

• smrt osiguranika za vreme ugovorenog trajanja osiguranja
• doživljenje isteka ugovorenog osiguranja.

Uslovi za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.

Uz ovaj proizvod mogu se ugovarati sledeća dopunska osiguranja:

Primer (RSD)

Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 25 godina
Dinamika plaćanja: godišnje

Ukupna godišnja premija: 80.310,86 RSD

Osnovno osiguranjeDopunska osiguranja
Osiguranje životaSmrt usled nezgodeNezgoda – invaliditetNezgoda – bolnička naknadaLom kostijuTeže bolestiHirurške intervencijeMaligne bolestiSistematski pregledDnevna naknada za boravak u bolnici
125.000,00 RSD125.000,00 RSD1.132.812,50 RSD750,00 RSD11.250,00 RSD75.000,00 RSD125.000,00 RSD50.000,00 RSDSistematski pregled – 1 godišnje, Dijagnostičke procedure – 400 EUR, do 3 procedure625,00 RSD

Premija

Način plaćanjaMinimalna rata premije
mesečno3.000,00 RSD
kvartalno8.000,00 RSD
polugodišnje14.000,00 RSD
godišnje25.000,00 RSD

UMERENI PAKET

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI (5,25%)2.512.132,31 RSD
REALISTIČNI (3,50%)1.976.833,40 RSD
PESIMISTIČKI (1,75%)1.569.533,46 RSD

AKTIVNI PAKET

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI (7,50%)3.458.524,88 RSD
REALISTIČNI (5,00%)2.426.346,11 RSD
PESIMISTIČKI (2,50%)1.730.672,27 RSD

SPECIJAL PAKET

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI (4,00%)2.115.079,73 RSD
REALISTIČNI (3,00%)1.848.969,84 RSD
PESIMISTIČKI (2,00%)1.621.188,63 RSD