Za stanovništvo

Moj aktivni kapital

Moj aktivni kapital je osiguranje života koje predstavlja jedinstvenu kombinaciju osiguranja i ulaganja u investicione fondove. Izaberite umereno ili aktivno investiranje, dopunska osiguranja i vreme trajanja Vašeg ugovora.

Moj aktivni kapital pripada kategoriji unit linked proizvoda. Pruža mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, ali obezbeđuje i pokriće za slučaj smrti kroz garantovanu osiguranu sumu.

U zavisnosti od nivoa rizika omogućili smo vam da izaberete jedan od dva investiciona paketa – umereni ili aktivni.

 • UMERENI paket
  Umerenim paketom obuhvaćeni su fondovi koji imaju konzervativnu politiku ulaganja i investiraju u sigurne hartije od vrednosti, kao što su: državne obveznice, trezorski zapisi, depoziti u bankama i drugo.
 • AKTIVNI paket 
  Aktivni paket osiguranja u ponudi ima fondove koji imaju smeliju politiku ulaganja i investiraju pretežno u strane valute i akcije, ali Vam donose mogućnost većeg prihoda.

Ova dva paketa razlikuju se i u investicionim fondovima koji su njima obuhvaćeni.

Kako se ulaže vaš novac?

Od svake premije koju uplatite, jedan deo je predviđen za pokriće rizika smrti, drugi deo za štednju (ovaj deo se pretvara u investicione jedinice fondova) i treći deo se izdvaja za troškove sprovođenja osiguranja.

UMERENI PAKET  

 • Raiffeisen Cash 30%
 • Raiffeisen Euro Cash 30%
 • Raiffeisen World 10%
 • WVP Premium 10%
 • WVP Dynamic 10%
 • WVP Balanced 10%
AKTIVNI PAKET

 • WVP Premium 20%
 • WVP Dynamic 20%
 • WVP Balanced 20%
 • WVP Cash 20%
 • Raiffeisen World 20%

PREDNOSTI

 • Samostalno birate paket osiguranja, iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume i deo koji se ulaže u investicione jedinice kao i mogućnost većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja;
 • Dobijate priliku da investirate na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svetske kompanije;
 • Dobijate pomoć i savete eksperata za ulaganja;
SLABOSTI

 • Vi snosite rizik ulaganja, odnosno posledica oscilacija na finansijskom tržištu;

KARAKTERISTIKE FONDOVA UMERENOG PAKETA

Raiffeisen CASH otvoreni investicioni fond predstavlja fond očuvanja vrednosti imovine, odnosno novčani fond, koji je karakterističan po tome što najmanje 75% svoje imovine ulaže u novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti. Više | Prospekt

Raiffeisen EURO CASH ima za cilj da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem obezbedi ostvarivanje stabilnog ali kontinuiranog prinosa, zaštiti ulaganje dinarskih sredstava od oscilacija deviznog kursa kroz ulaganje u instrumente denominovane u EUR, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti na najvišem mogućem nivou. Više | Prospekt

Raiffeisen WORLD je otvoreni investicioni fond ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke hartije od vrednosti i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.  Više | Prospekt

WVP BALANCED je balansirani fond koji ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčanedepozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda. Više | Prospekt

WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Fokus investicione politike fonda će biti velike i srednje kompanije – „Large i Mid Caps”, koji su lideri u svojim vlastitim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi. U procesu ulaganja posvetiće se posebna pažnja minimiziranju rizika koji mogu da se pojave u ovoj vrsti investiranja. Više | Prospekt

WVP DYNAMIC otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Investicioni cilj WVP DYNAMIC fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja. Više | Prospekt

KARAKTERISTIKE FONDOVA AKTIVNOG PAKETA

WVP Cash najmanje 75% svoje imovine ulaže kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite. Investicioni cilj WVP CASH fonda je ostvarenje stabilnog rasta vrednosti imovine, uz nizak nivo rizika i visok nivo likvidnosti investiranih sredstava.
WVP CASH fond je namenjen prvenstveno investitorima koji ne žele da svoja sredstva izlažu visokom riziku i fluktuaciji cena, a da pri tom u relativno kratkom periodu ostvare atraktivan prinos.
Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom, i iste se donose na osnovu analiza tržišta novca, koje naročito podrazumevaju analize očekivanih kretanja kamatnih stopa, kao i analize pojedinačnih emitenata prilikom oročavanja sredstava, odnosno ulaganja u dužničke instrumente. Više | Prospekt

WVP BALANCED je balansirani fond koji ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.
Investicioni cilj WVP BALANCED fonda je da se profesionalnim upravljanjem i održavanjem kvalitetne strukture imovine Fonda, postigne stabilan rast vrednosti imovine i investicione jedinice, u dužem vremenskom periodu, putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.
WVP BALANCED namenjen je domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima zainteresovanim za plasman slobodnih novčanih sredstava, na dugoročnoj osnovi u diversifikovani portfolio različitih vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti (državne i korporativne obveznice), kao i instrumenata tržišta novca. Više | Prospekt

WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Fokus investicione politike fonda će biti velike i srednje kompanije – „Large i Mid Caps”, koji su lideri u svojim vlastitim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi. U procesu ulaganja posvetiće se posebna pažnja minimiziranju rizika koji mogu da se pojave u ovoj vrsti investiranja.
WVP PREMIUM ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifi kovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika. Više | Prospekt

WVP DYNAMIC otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti. Investicioni cilj WVP DYNAMIC fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.
WVP DYNAMIC, kao fond rasta imovine, ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele da investiraju na duži rok u diversifi kovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika. Načela investiranja WVP DYNAMIC fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika. Više | Prospekt

Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke hartije od vrednosti i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.
Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj Fonda, odnosno investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos dugoročno kroz ulaganje u različite vrste imovine, ali su spremni i da prihvate umereni rizik. Više | Prospekt

Starost osiguranika

Osigurati se mogu sva lica starosti od 14 do 65 godina, sa maksimalno 75 godina pri isteku osiguranja.

Premija osiguranja 

Premija se plaća višekratno, po dinamici koju Vi birate – mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Najmanji iznos koji možete uplatiti mesečno je 3.000 dinara. Ugovoreni iznos premije ne može se menjati u toku trajanja osiguranja. Uplate su isključivo u dinarima.

Trajanje ugovora

Vi birate koliko će ugovor o osiguranju trajati. Minimalno trajanje ugovora je 10 godina, a maksimalno 25 godina.

Osigurana suma

U slučaju da se u toku trajanja ugovora desi smrt osiguranika, u obavezi smo da isplatimo veći iznos, kada se uporede:

• garantovana osigurana suma (ukoliko je premija redovno uplaćivana) i

• vrednost investicionog portfolija uvećan za 5% od ukupno ugovorene premije.

Za životno osiguranje minimalna garantovana osigurana suma za slučaj smrti iznosi 125.000,00 dinara, a maksimalna garantovana osigurana suma za slučaj smrti je zbir svih ugovorenih premija osiguranja. Kada je reč o doživljenju, osigurana suma se ne može unapred definisati, jer ona zavisi od vrednosti investicionih jedinica koje imate u trenutku isteka ugovora o osiguranju.

Osnovni osigurani slučajevi

• smrt osiguranika za vreme ugovorenog trajanja osiguranja
• doživljenje isteka ugovorenog osiguranja.

Uslovi za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova

Uz ovaj proizvod mogu se ugovarati sledeća dopunska osiguranja:

• osiguranje lica od posledica nezgode/nesrećnog slučaja,

osiguranje za slučaj hirurških intervencija,

• osiguranje od nastupanja malignih bolesti,

• osiguranje od nastupanja težih bolesti,

• osiguranje za slučaj smrti usled nezgode.

Pristupna starost40 godina
Početak osiguranja1/1/2018
Trajanje20 godina
Polmuški
Godišnja premija
– osnovno osiguranje
125.000 RSD
Garantovana osigurana
suma za slučaj smrti
1.000.000 RSD

PREMIJA

Način
plaćanja
minimalna rata premije RSD
mesečno3.000,00
kvartalno8.000,00
polugodišnje14.000,00
godišnje25.000,00

UMERENI PAKET

 

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI5,25% 3.643.403,30 RSD
REALISTIČNI3,50% 3.026.433,78 RSD
PESIMISTIČKI1,75% 2.526.888,05 RSD

AKTIVNI PAKET

 

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI7,50% 4.656.024,26 RSD
REALISTIČNI5,00% 3.547.090,35 RSD
PESIMISTIČKI2,50% 2.728.185.76 RSD