Za stanovništvo

Moj aktivni kapital

Moj aktivni kapital je osiguranje života koje predstavlja jedinstvenu kombinaciju osiguranja i ulaganja u investicione fondove. Izaberite umereno ili aktivno investiranje, dopunska osiguranja i vreme trajanja Vašeg ugovora.

Moj aktivni kapital pripada kategoriji Unit linked proizvoda. Pruža mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, ali obezbeđuje i pokriće za slučaj smrti kroz garantovanu osiguranu sumu.

U zavisnosti od nivoa rizika omogućili smo vam da izaberete jedan od sledećih investicionih paketa koji se razlikuju kako u politici investiranja tako i u investicionim fondovima koji su njima obuhvaćeni:

UMERENI paket

Umerenim paketom obuhvaćeni su fondovi koji imaju konzervativnu politiku ulaganja i investiraju u sigurne hartije od vrednosti, kao što su: državne obveznice, trezorski zapisi, depoziti u bankama i drugo.

AKTIVNI paket

Aktivni paket osiguranja u ponudi ima fondove koji imaju smeliju politiku ulaganja i investiraju pretežno u strane valute i akcije, ali Vam donose mogućnost većeg prihoda.

SPECIJAL paket

Specijal je paket koji se sastoji od Raiffeisen fondova. Najveći deo su sigurne investicije, a veliki deo ulaganja je u inostranoj valuti. Specijal paket pruža mogućnost ostvarenja stabilnog prinosa uz umereni nivo rizika – izloženost akcijama razvijenih zemalja i zemalja u razvoju omogućava iskorišćavanje pozitivnih trendova na svetskim berzama, dok izloženost obveznicama i depozitima obezbeđuje kontinuirani prinos.
Kako se ulaže vaš novac?
Od svake premije koju uplatite, jedan deo je predviđen za pokriće rizika smrti, drugi deo za štednju (ovaj deo se pretvara u investicione jedinice fondova) i treći deo se izdvaja za troškove sprovođenja osiguranja.

PREDNOSTI

  • Samostalno birate paket osiguranja, iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti i deo koji se ulaže u investicione jedinice uz mogućnost ostvarenja većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja;
  • Dobijate priliku da investirate na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svetske kompanije;
  • Dobijate pomoć i savete eksperata za ulaganja;

SLABOSTI

  • Vi snosite rizik ulaganja, odnosno posledica oscilacija na finansijskom tržištu;
  • Nije moguće prebacivanje novca u okviru paketa iz jednog u drugi fond

Starost osiguranika

Osigurati se mogu sva lica starosti od 14 do 65 godina, sa maksimalno 75 godina pri isteku osiguranja.

Premija osiguranja

Premija se plaća višekratno, po dinamici koju Vi birate – mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Plaćanje premije se vrši isključivo u dinarima. Najmanji iznos koji možete uplatiti mesečno je 3.000 dinara. Ugovoreni iznos premije ne može se menjati u toku trajanja osiguranja. Uplate su isključivo u dinarima.

Trajanje ugovora

Vi birate koliko će ugovor o osiguranju trajati. Minimalno trajanje ugovora je 10 godina, a maksimalno 25 godina.

Osigurana suma

U slučaju da se u toku trajanja ugovora desi smrt osiguranika, u obavezi smo da isplatimo veći iznos, kada se uporede:
• garantovana osigurana suma za slučaj smrti (ukoliko je premija redovno uplaćivana) i
• zbir vrednosti investicionog portfolija ugovarača osiguranja i 5% od ukupno ugovorene premije osiguranja umanjen za troškove i poreze koje prilikom povlačenja sredstava iz investicionih fondova snosi osiguravač.
• Za životno osiguranje minimalna garantovana osigurana suma za slučaj smrti iznosi 125.000 dinara, a maksimalna garantovana osigurana suma za slučaj smrti je zbir svih ugovorenih premija osiguranja.
• Kada je reč o doživljenju, osigurana suma se ne može unapred definisati, jer ona zavisi od vrednosti investicionih jedinica koje imate u trenutku isteka ugovora o osiguranju.

Osnovni osigurani slučajevi

• smrt osiguranika za vreme ugovorenog trajanja osiguranja
• doživljenje isteka ugovorenog osiguranja.

Uslovi za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova

Uz ovaj proizvod mogu se ugovarati sledeća dopunska osiguranja:

Primer (RSD)

Starost osiguranika: 35 godina
Pol: muški
Trajanje osiguranja: 20 godina
Godišnja premija: 122.109,00 RSD

Osigurane sume
Za osiguranje životaZa dopunsko osiguranje smrti od posledica nezgode*Za dopunsko osiguranje lica od posledica nezgodeZa dopunsko osiguranje lica za slučaj nastanka teže bolestiZa dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencijaZa dopunsko osiguranje lica za slučaj nastanka maligne bolesti
2.000.000 RSD2.000.000 RSD2.265.625,00 RSD1.000.000,00 RSD1.000.000,00 RSD1.000.000,00 RSD

* Uz ugovoreno dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posledica nezgode isplaćuje se dupla osigurana suma po osiguranju života

Premija

Način plaćanjaMinimalna rata premije
mesečno3.000,00 RSD
kvartalno8.000,00 RSD
polugodišnje14.000,00 RSD
godišnje25.000,00 RSD

UMERENI PAKET

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI (5,25%)2.820.386,75 RSD
REALISTIČNI (3,50%)2.333.657,34 RSD
PESIMISTIČKI (1,75%)1.934.455,70 RSD

AKTIVNI PAKET

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI (7,50%)3.613.917,43 RSD
REALISTIČNI (5,00%)2.744.627,37 RSD
PESIMISTIČKI (2,50%)2.096.324,54 RSD

SPECIJAL PAKET

Pretpostavljeni prosečni godišnji prinos na investirana sredstvaPretpostavljena vrednost investicionog portfolija za doživljenje isteka osiguranja
OPTIMISTIČKI (4,00%)2.462.911,44 RSD
REALISTIČNI (3,00%)2.211.791,34 RSD
PESIMISTIČKI (2,00%)1.986.921,34