Za stanovništvo
English

Prigovori

Wiener Städtische osiguranje po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i  Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Odlukom NBS je  bliže uređen način podnošenja prigovora korisnika i postupanja osiguravajućeg društva po prigovorima.

Prigovor možete uputiti ukoliko niste zadovoljni:

 • kvalitetom naše usluge ili proizvoda;
 • ponašanjem naših zaposlenih ili naših zastupnika;
 • odlukom naše kompanije u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem;
 • postupanjem kompanije u vezi sa rešavanjem zahteva po ugovoru o osiguranju;
 • bilo kojim drugim vidom saradnje sa našom kompanijom.

Prigovor mora da sadrži sledeće elemente:

 • Vaše ime, prezime i adresu;
 • ukoliko prigovor podnosi pravno lice: poslovno ime i sedište pravnog lica i ime  i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
 • razloge za prigovor;
 • Vaše zahteve;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • Vaš potpis, odnosno potpis Vašeg zakonskog zastupnika ili punomoćnika (osim u slučaju kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi);
 • punomoćje za zastupanje, ukoliko prigovor podnosi Vaš punomoćnik
"

Prigovor se podnosi  isključivo u pismenoj formi.

"
"

Wiener Städtische osiguranje će Vam, nakon što podnesete prigovor, potvrditi  prijem istog i odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok može biti produžen za najviše 15 dana u slučaju da postoje razlozi  koji ne zavise od  naše volje, a o čemu biste bili obavešteni pismenim putem.

"

Prigovor možete podneti lično ili preko Vašeg punomoćnika, na jedan od sledećih načina:

 • slanjem prigovora telefaksom na broj 011/ 2209 900;

Podnošenje prigovora i postupanje Društva po istom je besplatno za podnosioca prigovora. Svi lični podaci koji se  prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo u te svrhe. Isključivo  zaposleni  u Društvu su ovlašćeni da  ih obrađuju i  podaci se ne dostavljaju trećim licima. Detaljnije o zaštiti privatnosti http://wiener.co.rs/Zastita-privatnosti