Za stanovništvo

Riziko osiguranje

Život je nepredvidljiv i može se promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite. Riziko osiguranje bi pomoglo Vašim najmilijima da se u najtežem trenutku osećaju sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

Za nisku premiju – visoka osigurana suma.

Riziko osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i ugovara se na određeni rok trajanja.

Zašto Riziko osiguranje?

  • Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih sličnih situacija – u slučaju da se dogodi najgore obezbedićete finansijsku pomoć za svoje najbliže;
  • Ako uzimate kredit za stan ili automobil, Riziko osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.

Riziko osiguranje ima mogućnost izbora valute u kojoj će se plaćati premija osiguranja – u dinarima ili u evrima.

Primer (EUR)

Starost osiguranika: 35 godina
Pol: muški
Trajanje osiguranja: 10 godina
Godišnja premija: 593,23 EUR

Osigurane sume
Za osiguranje životaZa dopunsko osiguranje smrti od posledica nezgode*Za dopunsko osiguranje lica od posledica nezgodeZa dopunsko osiguranje lica za slučaj nastanka teže bolestiZa dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencijaZa dopunsko osiguranje lica za slučaj nastanka maligne bolestiZa dopunsko osiguranje Wiener doctors
25.155,41 EUR50.310,82 EUR18.125 EUR12.000 EUR20.000 EUR13.000 EUR1.000.000 EUR**

* Uz ugovoreno dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posledica nezgode isplaćuje se dupla osigurana suma po osiguranju života
** Maksimalna osigurana suma po godini osiguranja je 1.000.000 EUR, dok je maksimalna osigurana suma za ukupno vreme trajanja osiguranja 2.000.000 EUR


Primer (RSD)

Starost osiguranika: 35 godina
Pol: muški
Trajanje osiguranja: 10 godina
Godišnja premija: 50.259,42 RSD

Osigurane sume
Za osiguranje životaZa dopunsko osiguranje smrti od posledica nezgode*Za dopunsko osiguranje lica od posledica nezgodeZa dopunsko osiguranje lica za slučaj nastanka teže bolestiZa dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencijaZa dopunsko osiguranje lica za slučaj nastanka maligne bolesti
3.773.311,35 RSD7.546.622,69 RSD2.750.000,00 RSD1.000.000,00 RSD2.500.000,00 RSD1.000.000,00 RSD

*Uz ugovoreno dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posledica nezgode isplaćuje se dupla osigurana suma po osiguranju života

Ovo je posebna vrsta Riziko osiguranja koja služi isključivo za obezbeđivanje Vašeg kredita.

Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, prema anuitetnom planu koji izdaje Wiener Städtische osiguranje. U slučaju smrti nosioca kredita, Wiener Städtische osiguranje direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom. Ovo osiguranje može se ugovoriti najviše na 30 godina.

Poslednje dve godine perioda plaćanja premije osiguranja su GRATIS!

Uz Riziko osiguranje moguće je ugovoriti sledeća dopunska osiguranja:

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno lečenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

*Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sledeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno slepilo.

Osiguranje od malignih bolesti 

Osiguranje od malignih bolesti pruža se finansijska podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.  Saznajte više

Osiguranje od nezgode

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume ili dela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Osiguranje za slučaj smrti usled nezgode

Ugovaranjem osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj,  ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

Wiener Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više

*Nije moguće ugovoriti uz Riziko osiguranje sa opadajućim osiguranim sumama

  • Osiguranik može biti star od 14 do 74 godina
  • Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1, a najviše 20 godina
  • Minimalna godišnja premija, u zavisnosti od načina plaćanja, iznosi od 20 do 60 €.

Ukoliko želite da premiju plaćate u ratama, doplaci su 2% za polugodišnje, 3% za kvartalno i 5% za mesečno plaćanje.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi riziko sa opadajućim osiguranim sumama

Dopunski uslovi za osiguranje života za slučaj smrti osiguranika – Riziko osiguranje

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.