Za stanovništvo

Riziko osiguranje

Život je nepredvidljiv i može se promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite.
Riziko osiguranje bi pomoglo Vašim najmilijima da se u najtežem trenutku osećaju sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

Za nisku premiju – visoka osigurana suma.

Riziko osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i ugovara se na određeni rok trajanja.

Zašto Riziko osiguranje?

  •  Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih sličnih situacija – u slučaju da se dogodi najgore obezbedićete fi nansijsku pomoć za svoje najbliže;
  • Ako uzimate kredit za stan ili automobil, Riziko osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.

Muškarac od 40 godina

Trajanje osiguranja:20 godina
Godišnja premija:200 €
Osigurana suma:14.996 €

Žena od 40 godina

Trajanje osiguranja:20 godina
Godišnja premija:200 €
Osigurana suma:30.223 €

Ovo je posebna vrsta Riziko osiguranja koja služi isključivo za obezbeđivanje Vašeg kredita.

Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, prema anuitetnom planu koji izdaje Wiener Städtische osiguranje. U slučaju smrti nosioca kredita, Wiener Städtische osiguranje direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom. Ovo osiguranje može se ugovoriti najviše na 30 godina.

Poslednje dve godine perioda plaćanja premije osiguranja su GRATIS!

Uz Riziko osiguranje moguće je ugovoriti Wiener Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više

*Nije moguće ugovoriti uz Riziko osiguranje sa opadajućim osiguranim sumama

  • Osiguranik može biti star od 14 do 74 godina
  • Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1, a najviše 20 godina
  • Minimalna godišnja premija, u zavisnosti od načina plaćanja, iznosi od 20 do 60 €.

Ukoliko želite da premiju plaćate u ratama, doplaci su 2% za polugodišnje, 3% za kvartalno i 5% za mesečno plaćanje.

Ovih doplataka oslobođeni su svi klijenti koji plaćanje premije kod   novozaključenih ugovora realizuju putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka. Takođe, na ovaj način mesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi riziko sa opadajucim osig sumama

Dopunski uslovi za osiguranje zivota za slucaj smrti osiguranika – Riziko osiguranje

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.