Za stanovništvo

Riziko osiguranje

Život je nepredvidljiv i može se promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite. Riziko osiguranje bi pomoglo Vašim najmilijima da se u najtežem trenutku osećaju sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

Za nisku premiju – visoka osigurana suma.

Riziko osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i ugovara se na određeni rok trajanja.

Zašto Riziko osiguranje?

 • Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih sličnih situacija – u slučaju da se dogodi najgore obezbedićete finansijsku pomoć za svoje najbliže;
 • Ako uzimate kredit za stan ili automobil, Riziko osiguranje sa opadajućim sumama obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.
 • Uz osnovnu polisu kojom se osiguravamo od rizika smrti, moguće je ugovoriti i dodatna osiguravajuća pokrića koja će pružiti izvesnu i stabilnu finansijsku zaštitu u slučajevima iznenadnih nesrećnih slučajeva, invaliditeta, preloma kostiju, potrebe za lečenjem teških bolesti, malignih oboljenja, hirurških intervencija. Moguće je posebno ugovoriti i troškove lečenja teških bolesti u inostranstvu, a za one koji redovno paze na svoje zdravlje pravo rešenje je ugovaranje pokrića troškova preventivnih zdravstvenih pregleda.

Riziko osiguranje ima mogućnost izbora valute u kojoj će se plaćati premija osiguranja – u dinarima ili u evrima.

Primer (RSD)

Starost osiguranika: 50 godina
Trajanje osiguranja: 20 godina
Dinamika plaćanja: godišnje

Ukupna godišnja premija: 81.544,43 RSD

Osnovno osiguranjeDopunska osiguranja
Osiguranje životaSmrt usled nezgodeNezgoda – invaliditetNezgoda – bolnička naknadaLom kostijuTeže bolestiHirurške intervencijeMaligne bolestiSistematski pregledDnevna naknada za boravak u bolnici
1.000.000,00 RSD1.000.000,00 RSD1.132.812,50 RSD750 RSD11.250,00 RSD450.000,00 RSD1.000.000,00 RSD450.000,00 RSDSistematski pregled – 1 godišnje, Dijagnostičke procedure – 50.000 RSD, do 3 procedure625,00 RSD

Primer (EUR)

Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 20 godina
Dinamika plaćanja: godišnje

Ukupna godišnja premija: 758,44 EUR

Osnovno osiguranjeDopunska osiguranja
Osiguranje životaSmrt usled nezgodeNezgoda – invaliditetNezgoda – bolnička naknadaLom kostijuTeže bolestiHirurške intervencijeMaligne bolestiSistematski pregledDnevna naknada za boravak u bolniciWiener Doctors
Godišnja premija200,00 EUR30,18 EUR25,00 EUR25,00 EUR2,50 EUR70,99 EUR70,79 EUR30,48 EUR90,00 EUR23,05 EUR215,46 EUR
Osigurana suma20.117,17 EUR20.117,17 EUR9.062,50 EUR6,00 EUR100,00 EUR6.500,00 EUR6.500,00 EUR8.000,00 EURSistematski pregled – 1 godišnje, Dijagnostičke procedure – 400 EUR, do 3 procedure u toku 1 osiguravajuće godine5,00 EUR1.000.000 EUR godišnje, 2.000.000 EUR limita tokom trajanja osiguranja

 

Ovo je posebna vrsta Riziko osiguranja koja služi isključivo za obezbeđivanje Vašeg kredita.

Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, prema anuitetnom planu koji izdaje Wiener Städtische osiguranje. U slučaju smrti nosioca kredita, Wiener Städtische osiguranje direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom. Ovo osiguranje može se ugovoriti najviše na 30 godina.

 

Uz Riziko osiguranje moguće je ugovoriti sledeća dopunska pokrića:

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno lečenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

*Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sledeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno slepilo.

Osiguranje od malignih bolesti 

Osiguranje od malignih bolesti pruža se finansijska podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.  Saznajte više

Osiguranje od nezgode

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume ili dela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Osiguranje za slučaj smrti usled nezgode

Ugovaranjem osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj,  ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

Wiener Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više

*Nije moguće ugovoriti uz Riziko osiguranje sa opadajućim osiguranim sumama

Dopunsko osiguranje za pokriće troškova zdravstvenih usluga uz osiguranje života

Aktivna briga o sopstvenom zdravlju i zdravlju članova porodice je prioritet u cilju prevencije bolesti. Znamo da je ova izreka tačna ali koliko smo zaista spremni da o svom zdravlju brinemo pre nego ono bude narušeno?

Naročito je važno da jednostavna procedura zakazivanja, pregledi i dijagnostika mogu biti obavljeni na jednom mestu. Wiener Stadtische osiguranje ovim dopunskim osiguranjem omogućava jedan sistematski pregled godišnje za odrasle ili decukao i određene dodatne preglede i dijagnostičke procedure na indikaciju ovlašćenog lekara sa sistematskog pregleda. Uplatom fiksne godišnje premije u visini od 90 evra ili 11.250 RSD dobijate mogućnost za obavljanje detaljnih preventivnih pregleda i dijagnostičkih procedura.

Sistematski i specijalistički pregledi, u okviru Dopunskog osiguranja za pokriće troškova zdravstvenih usluga moći će da se obavljaju u sledećim medicinskim ustanovama:

  • Sistematski pregled: EGZAKTA klinika (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Čačak i Ada)
  • MR i CT: EURODIJAGNOSTIKA (Beograd i Niš) i NEOMAG (Niš)
  • Endoskopski pregledi: VUK PRIMA (Beograd)

Dodatno pokriće se ugovara na period od godinu dana, uz osnovno životno osiguranje. Namenjeno je osiguranicima od 0 do 64 godine života.

Dopunsko osiguranje lica za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života

Lom kosti je jedna od najčešćih posledica nezgode koja jednako pogađa ljude svih uzrasta. Rehabilitacija i medicinska pomagala mogu predstavljati značajno finansijsko opterećenje. Ovo dopunsko osiguranje omogućava da uplatom minimalne premije (već od 2,5 evra godišnje) obezbedite finansijsko pokriće za osiguran slučaj.

Dopunsko osiguranje lica od preloma kosti usled nesrećnog slučaja namenjeno je postojećim i novim osiguranicima od 0 do 74 godine života, uz uslov da je pored ovog osiguranja zaključeno i Dopunsko osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) uz polisu osiguranja života.

Dopunsko osiguranje za pokriće dnevne naknade uz osiguranje života

Različite zdravstvene okolnosti mogu dovesti do situacije da neko vreme boravimo u bolnici. U takvim trenucima najmanje što želimo je da period proveden u bolnici postane finansijski teret, koji bi opteretio nas i naše najbliže. Wiener Städtische osiguranje dopunskim osiguranjem za pokriće dnevne naknade omogućava da na vreme osigurate finansijsku podršku. Uplatom premije ovog osiguranja u zavisnosti od odabrane visine iznosa dnevne naknade, koja se kreće u rasponu od 10 – 80 evra ili 625 – 10.000  RSD po danu, osiguravate finansijsko pokriće za dane provedene u bolnici.

Dodatno pokriće se ugovara na period od godinu dana, uz osnovno životno osiguranje. Namenjeno je osiguranicima od 0 do 64 godine života.

 • Osiguranik može biti star od 14 do 74 godina
 • Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1, a najviše 20 godina
 • Minimalna godišnja premija, u zavisnosti od načina plaćanja, iznosi od 20 do 60 €.

Ukoliko želite da premiju plaćate u ratama, doplaci su 2% za polugodišnje, 3% za kvartalno i 5% za mesečno plaćanje.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi riziko sa opadajućim osiguranim sumama

Dopunski uslovi za osiguranje života za slučaj smrti osiguranika – Riziko osiguranje

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.