Za stanovništvo

Politika upravljanja prigovorima

Mi slušamo naše klijente, razumemo njihove želje i trudimo se da prevaziđemo njihova očekivanja!

Važnost i zadovoljstvo svakog klijenta je strateški prioritet i korporativna vrednost kompanije Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, koju sa posebnom pažnjom negujemo i stalno unapređujemo. Klijent je u središtu svih naših odluka i imperativ našeg poslovanja. Zato zaposleni u Wiener Städtische osiguranju imaju obavezu da svakom našem klijentu pruže uslugu visokog kvaliteta.

U želji da bolje razume potrebe svojih klijenata, naša kompanija koristiti povratne informacije koje dobija od njih, uključujući i prigovore. Prigovore klijenata smatramo vrednom informacijom. Oni nam mogu pomoći da budemo bolji u svom poslu. Zbog toga je naša obaveza da svim ovim prigovorima prilazimo sa velikom pažnjom, da ih profesionalno i nepristrasno obrađujemo, poštujući klijentovu diskreciju. Svaki prigovor rešavamo na pravičan, efikasan, jednak način i u skladu sa zakonom.

Najviše rukovodstvo Wiener Städtische osiguranja prepoznalo je važnost postupanja po prigovorima klijenata. Ono se obavezuje da će se na svim nivoima kompanije održavati i poboljšavati sistem za upravljanje prigovorima. To će se postići kontinuiranim razvojem kadrova, profesionalnim pristupom i stručnošću u obradi prigovora, kao i donošenjem odgovarajućih zaključaka iz analize prigovora. Na taj način nivo usluge će se neprestano usavršavati.

Zbog velike važnosti svakog klijenta, naša kompanija će ovu politiku primenjivati u svim svojim organizacionim delovima, a naročito u onima koji su u neposrednom kontaktu sa klijentima.