Za stanovništvo

Osiguranje članova domaćinstva

Ovo osiguranje može da se ugovori za sve članove domaćinstva od rođenja do 75 godina života. Naša polisa Vam obezbeđuje potpunu zaštitu bez obzira kada se i gde nezgoda dogodi.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj u zavisnosti od preuzetih rizika naša obaveza je da ispatimo:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti ili potpunog invaliditeta,
  • Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Tabela invaliditeta

Uslovi za osiguranje članova domaćinstva

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.