Za stanovništvo

Moja sinergija

Život je pun boja.

Sigurnost. Zdravlje. Investicija.

 

„MOJA SINERGIJA“ – NOVI PROIZVOD ŽIVOTNOG OSIGURANJA – JEDINSTVENA KOMBINACIJA SIGURNOSTI, BRIGE O ZDRAVLJU I INVESTIRANJA.

Kreiran u skladu sa potrebama klijenata čini spoj mešovitog  i osiguranja života povezanog sa ulaganjem u investicione fondove.

 

Šta je „Moja sinergija“?

„Moja sinergija“ predstavlja jedinstveni proizvod na tržištu životnog osiguranja koji pruža osiguranje života, očuvanje vrednosti novca i mogućnost ulaganja u investicione fondove, uz dodatna pokrića u cilju zaštite zdravlja.

„Moja sinergija“ u jednoj polisi kombinuje mešovito životno osiguranje sa garantovanom osiguranom sumom za doživljenje isteka ugovora i slučaj smrti, sa ulaganjem u investicione fondove, gde iznos isplate zavisi od vrednosti investicionog portfolija i dopunsko osiguranje u slučaju nastupanja nezgode.

U kojoj valuti se zaključuje?

„Moja sinergija“ osiguranje se zaključuje isključivo u evrima.

Ko se može osigurati i koliko je trajanje ugovora?

Po ovom osiguranju mogu se osigurati sva zdrava lica od navršenih 14 godina starosti, s tim da starost u trenutku isteka ugovora može biti najviše 75 godina. Vi birate koliko će ugovor o osiguranju trajati. Minimalno trajanje ugovora je 10 godina, a maksimalno 25 godina.

Dinamika plaćanja premije: godišnje, polugodišnje, kvartalno i mesečno

Koliki je iznos premije?

Prilikom ugovaranja definišete iznos premije osiguranja i to:

  • deo koji ćete plaćati za mešovito osiguranje života (minimalno učešće za ovu premiju je 30%, a maksimalno je 90%)
  • deo koji ćete plaćati za osiguranje vezano za jedinice investicionih fondova

Primer: ukupna godišnja premija osiguranja 1.000 EUR:

  • 300 EUR za mešovito osiguranje
  • 700 EUR za osiguranje vezano za jedinice investicionih fondova

Dodatna pogodnost koju imate kod ugovaranja proizvoda „Moja sinergija“ je mogućnost da prilikom zaključenja ugovora o osiguranju uplatite dodatni jednokratni iznos premije za deo koji se odnosi na osiguranje vezano za jedinice investicionih fondova. Time uvećavate broj investicionih jedinica i potencijalnu vrednost investicionog portfolija. U tom slučaju sami odlučujete o visini iznosa dodatne jednokratne premije.

 

U zavisnosti od nivoa rizika, omogućili smo vam da izaberete jedan od sledećih investicionih paketa:

  • UMERENI paket namenjen je klijentima koji žele da ulažu konzervativno, investirajući pretežno u sigurne hartije od vrednosti
  • AKTIVNI paket namenjen je klijentima koji imaju ambiciju za smelijim ulaganjem, sa većim učešćem investiranja u akcije

Dopunska osiguranja uz „Moju sinergiju“?

Uz osiguranje života obavezno se ugovaraju dopunska osiguranja:

  • Osiguranje od nezgode
  • Smrt usled nezgode

Dodatno se mogu ugovoriti sledeća osiguravajuća pokrića:

lom kosti, Wiener Doctors, hirurške intervencije, teže bolesti, zdravstvene usluge, dnevna naknada, maligne bolesti.

 

 

 

Primer: Aktivni paket
Pristupna starost: 40 godina
Trajanje ugovora: 20 godina
Godišnja premija: 1000 EUR
Dinamika plaćanja: godišnje
Jednokratna premija: 0 EUR
% mešovitog osiguranja: 30%

Osigurana suma za mešovito osiguranje života: 6.641,93 EUR
Pretpostavljena stopa prinosa godišnjePretpostavljena vrednost portfolija po istekuPretpostavljena suma za doživljenje
2,5%16.85023.312
4,75%21.52027.982
7,00%27.72434.186

Primer: Aktivni paket
Pristupna starost: 40 godina
Trajanje ugovora: 20 godina
Godišnja premija: 1000 EUR
Dinamika plaćanja: godišnje
Jednokratna premija: 5000 EUR
% mešovitog osiguranja: 30%

Osigurana suma za mešovito osiguranje života: 6.641,93 EUR
Pretpostavljena stopa prinosa godišnjePretpostavljena vrednost portfolija po istekuUkupno za doživljenje
2,5%24.75531.217
4,75%33.72440.186
7,00%46.39252.854

Primer: Umereni paket
Pristupna starost: 40 godina
Trajanje ugovora: 20 godina
Godišnja premija: 1000 EUR
Dinamika plaćanja: godišnje
Jednokratna premija: 0 EUR
% mešovitog osiguranja: 30%

Osigurana suma za mešovito osiguranje života: 6.641,93 EUR
Pretpostavljena stopa prinosa godišnjePretpostavljena vrednost portfolija po istekuUkupno za doživljenje
1,75%15.56322.025
3,5%18.76425.226
5,25%22.75029.212