Za stanovništvo

Classic osiguranje

Svi volimo da se osećamo sigurno i zbrinuto, ali život je pun neizvesnosti. Svet oko nas se ubrzano menja, a rizici po naše zdravlje i život se uvećavaju. Zato je važno da na vreme mislimo o budućnosti. Uplaćujući životno osiguranje umanjićemo posledice od neželjenih dešavanja, pametno investirati svoj novac i osigurati sebi miran san.

Classic  osiguranje je mešovito osiguranje života, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti.

Istovremeno i štedite, i život Vam je osiguran.

Classic osiguranjem štedite novac za zrelije godine i stvarate kapital sa kojim ćete se osećati sigurnije.

Uz ovo osiguranje mogu se dodatno ugovoriti i Wiener DoctorsDopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija, Osiguranje od nastupanja težih bolesti, i Osiguranje od nezgode.

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

Primer za Osiguranje života

Muškarac od 40 godina, ugovor na 20 godina

Godišnja  premija500,00 €
Osigurana suma*9.873 €

Žena od 40 godina, ugovor na 20 godina

Godišnja  premija500,00 €
Osigurana suma*10.169 €

* Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.  Saznajte više

Wiener Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

Uz Classic program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nastupanja težih bolesti.

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno lečenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

*Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sledeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno slepilo.

Uz Classic program može se zaključiti i dopunsko Osiguranje od malignih bolesti kojim pružamo finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Osiguranje od nezgode

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume ili dela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Osiguranje za slučaj smrti usled nezgode

Ugovaranjem osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj,  ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključitina na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna premija

200 €

za godišnje plaćanje

110 €

polugodišnje + doplatak od 2%

65 €

kvartalno + doplatak od 3%

25 €

mesečno + doplatak od 5%

*Ukoliko se plaćanje premije kod novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za za mesovito osiguranje zivota – Classic

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.