Za stanovništvo

Wiener Doctors

Uz Wiener Doctors dopunsko osiguranje obezbedite sebi ili svojim najbližima najstručnije lekare i vrhunsku medicinsku opremu i negu.

Wiener Doctors je osiguranje koje pokriva trošak lečenja težih oboljenja u Evropi, uključujući putne i smeštajne troškove.

Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova domaćeg zdravstvenog osiguranja.

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!

I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim lekara koji će učiniti sve da Vam pomogne.

Zašto Wiener Doctors?

Sa mesečnom premijom nižom od 19 evra dobijate pokriće:

 • putnih troškova;
 • smeštaja i
 • lečenja u inostranstvu do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € tokom trajanja osiguranja.

Šta pokriva ovo osiguranje?

Polisa Wiener Doctors pruža pokriće za medicinsko lečenje i postupke van Srbije, i to za:

 • Lečenje invazivnog karcinoma;
 • Koronarnu bajpas hirurgiju;
 • Operacije srčanog zaliska;
 • Operacije na mozgu;
 • Transplantaciju glavnih organa

Za kvalitet usluge brine međunarodno priznata kompanija Medi Guide, koja će za naše osiguranike obezbediti drugo medicinsko mišljenje vrhunskih svetskih lekara i organizovati lečenje u izabranoj evropskoj bolnici.

Ova kompanija je prisutna u preko 50 zemalja sveta, nudi usluge klijentima iz više od 150 zemalja i ima više od 10 miliona klijenata.

Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica Evrope (izuzimajući Švajcarsku).

Primer
Starost osiguranikaGodišnja premija osiguranja
od 0 do 18 god.73,29 €
od 19 do 64 god.215,46 €
od 65 do 74 god.336,96 €

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors ugovara se isključivo uz životno osiguranje, i to uz:

 • Mešovita životna osiguranja (Classic, 3D)
 • Riziko osiguranje
 • Senior osiguranje

Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:

 • Osigurati se mogu lica starosti do navršene 65 godine života;
 • Osiguranje se ugovara sa trajanjem od godinu dana i može se produžavati na dodatnih godinu dana, tokom trajanja osnovnog osiguranja, uplatom premije osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs

Dopunski uslovi za osiguranje lica za lečenje u inostranstvu uz osiguranje života – Wiener Doctors

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.

Da li se Drugo medicinsko mišljenje daje i za prethodna zdravstvena stanja?

Da, ali ne samo za to. Drugo medicinsko mišljenje može da se traži za bilo koje zdravstveno stanje, bez obzira na bolesti pokrivene ovim osiguranjem.

Da li postoji spisak klinika u kojima se obavlja lečenje?

Spisak klinika ne postoji, ali postoji spisak onih klinika koje su klijenti često birali. Ovo su neke od klinika u Nemačkoj: Charité Berlin, UKE Hamburg, LMU München, BWK Ulm, Universtätsklinikum Tübingen, kao i sve ostale univerzitetske klinike u Nemačkoj

Mogu li da se osiguravaju stranci?

Mogu da se osiguraju samo stranci koji imaju prijavljen stalni boravak u Srbiji.

Šta je primarno lečenje u inostranstvu?

Primarno lečenje podrazumeva hirurško uklanjanje kancerogenih tkiva i/ili trenutnu hemo ili radio terapiju. Ono, dakle, obuhvata sve što je neophodno učininiti kako bi se tretiralo dijagnostifikovano stanje. Ovo ne mora da znači da je obuhvaćen, recimo, samo jedan ciklus hemo ili radio terapije, ali nastavak tretmana se obično sprovodi u zemlji stalnog boravka.

Šta je pokriveno kod operacije mozga?

Pokriveno je lečenje svih poremećaja centralnog nervnog sistema koje zahtevaju operativni pristup.

Šta znači invanzivni kancer?

Za kancer kažemo da je u invazivnom stadijumu čim se proširi sa mesta u kome je nastao, odnosno uđe u druge strukture tkiva onog organa na kome je nastao. Dok se to ne desi, odnosno dok su maligne ćelije jasno lokalizovane, kancer se naziva ’in situ’ odnosno, u neinvazivnom je stadijumu.

Da li se osigurana suma od 10.000 eur isplaćuje za svaki osigurani slučaj? Da li može da se isplati više puta u toku trajanja osiguranja?

Jednokratna isplata od 10.000 evra isplaćuje se za svaki osigurani slučaj, za koji se potvrdi da je u pokriću, kod koga se klijent odluči da se neće lečiti u inostranstvu. Po ovom osiguranom slučaju klijent više nema pravo da traži usluge ili naknadu. Ukoliko nastane neki novi osigurani slučaj, klijent ponovo ima pravo da se odluči za lečenje u zemlji i da traži jednokratnu isplatu naknade.

Da li se za dijagnostikovani in situ kancer može dobiti naknada iz osiguranja?

Može. U slučaju dijagnostikovanja neinvazivnog kancera (in situ), klijent može da se odluči za jednokratnu isplatu iznosa od 1.000 evra. Po ovom osiguranom slučaju klijent više nema pravo da traži usluge ili naknadu.

Ako klijent doživi infarkt i hitno je prebačen u bolnicu u Srbiji, da li može da nastavi lečenje u inostranstvu?

Može, iako priroda ove bolest zahteva hitno zbrinjavanje i rešavanje medicinskog problema, pa su retke situacije u kojima se lečenje nastavlja.

Kojom dinamikom će se vršiti opominjanje i storniranje Wiener Doctors osiguranja, imajući u vidu da se svake godine osiguranje obnavlja plaćanjem premije?

Dinamika će biti ista kao i za ostala dopunska osiguranja uz osiguranje života – opomena za neplaćanje posle 40 dana i storniranje posle sledećih 30 dana neplaćanja.

Da li pozitivan odgovor na pitanja o krvnom pritisku ili dijabetesu iz upitnika znači da potencijalni osiguranik ne može da bude primljen u osiguranje?

Da. Pozitivan odgovor na ovo pitanje znači da se prijem odbija.

Da li je moguće odstupanje od pravila da potvrdni odgovor na pitanje iz upitnika znači odbijanje prijema u osiguranje (na primer za fizički deformitet)?

U izuzetnim slučajevima, kada lekari iz WSO smatraju da dijagnostikovano stanje ni na koji način ne utiče na zdravstveno stanje, moguće je pitati za izuzimanje iz pravila.

Da li će klijent imati 3 opcije za izbor klinike?

Da. Već tokom razgovora sa klijentom uzeće se u obzir preferencija klijenta oko zemlje u kojoj bi želeo lečenje, što će se, ukoliko postoji medicinska opravdanost, odraziti na ponudu bolnica.

Kako će se za nastavak pokrića u sledećoj godini tretirati klijenti kod kojih nastupi osigurani slučaj, imajući u vidu trajanje osiguranja od godinu dana?

Klijenti će moći da nastave sa osiguranjem i da koriste limit od 2 miliona evra za nastupanje novog osiguranog slučaja ili recidiva bolesti koja je već lečena.

Da li u slučaju transplantacije organa pacijent sam mora da obezbedi donora i kako se transplantacija, recimo srca, obavlja sa živog donora?

Pacijent sam mora da obezbedi donora. Transplantacija organa vrši sa sa živog donora, odnosno onog koji je živ, ali bez moždanih funkcija.

Da li će se pri prelasku sa Best Doctors na Wiener Doctors osiguranje klijentima uzimati u obzir dijagnoze koje je dobio tokom trajanja osiguranja i kako će se tretirati klijenti koji su već započeli lečenje?

Kako se pri prelasku na novo osiguranje neće tražiti odgovori na medicinski upitnik, kao početno zdravstveno stanje uzimaće se ono koje je navedeno pri prijemu za Best Doctors. Osiguranici koji su već započeli lečenje završiće ga sa provajderom i po uslovima po kojima su ga i započeli (uz uslov da je premija svo vreme plaćena).

Da li polisa mora da bude plaćena u trenutku prijave štete i tokom trajanja lečenja?

Polisa mora da bude aktivna i plaćena od početka do kraja procesa lečenja i likvidacije štete.

Da li kod Wiener Doctors osiguranja postoji ograničenje u pokriću kod neprekidnog boravka osiguranika u inostranstvu (kao što je kod Best Doctors bilo 90 dana)?

Ne postoji ovakvo ograničenje, ali ostaje uslov da osiguranik mora da ima stalno prebivalište u Srbiji.