Za stanovništvo

Objekti u izgradnji i montaži

Ne dozvolite da bilo šta omete kvalitet Vaše gradnje, poštovanje rokova i zadovoljstvo Vašeg investitora! Ako se bavite građevinskim radovima dobro vam je poznato gde sve leže rizici koji prate ovaj posao: sigurnost radnika, kvalitet materijala, sigurno skladištenje, nepouzdanost izvođača, kvar mašina i opreme, štete prema trećim licima, prirodne nepogode.

Wiener Städtische osiguranje Vam nudi zaštitu od velikog broja rizika koji se mogu dogoditi, a spadaju u dve glavne kategorije:

  • Materijalna šteta na objektu u izgradnji ili montaži
  • Odgovornost za štete prema trećim licima

Pod ovim se podrazumevaju sve štete nastale na osiguranom objektu, opremi i građevinskom materijalu u periodu izgradnje ili montaže. Osiguranje se odnosi na posledica požara, eksplozije, prirodne katastrofe kao što su zemljotres, poplava, bujica i visoka voda, oluja i udar groma, sleganje i klizanje tla, štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe i razbojništva, građevinske nezgode… kao i štete na imovini ili zdravlju trećih lica.

Moguće je ugovoriti i osiguranje za materijalne štete nastale u periodu održavanja koje je definisano Ugovorom o građenju, u garantnom periodu ili u periodu testiranja ugrađene opreme kao i štete nastale u vreme prekovremenog rada i rada u vreme vikenda i državnih praznika.

Šta sve možete da osigurate?

Praktično sve: objekte u izgradnji i montaži, objekte u rekonstrukciji, prateće objekte (skladišta, magacine i kontejnere), materijal koji se ugrađuje, alat, opremu i mehanizaciju prisutnu na gradilištu, troškove rasčišćavanja ruševina koje su posledica štete na objektu…

Wiener Städtische osiguranje Vam nudi mogućnost velike fleksibilnosti u izboru pokrića od rizika. Po sopstvenoj želji možete da kreirate paket osiguranja kombinacijom ugovorenih rizika i tako polisu prilagodite svojim potrebama, željama i mogućnostima.