Za stanovništvo

Lom stakla

Staklene površine izložene su posebnim rizicima i zato ih treba dodatno zaštititi. Mi Vam obezbeđujemo zamenu starog stakla i ugradnju novog.

Koji su rizici pokriveni?

Ovo osiguranje pruža pokriće od gotovo svih opasnosti, koje mogu izazvati uništenje ili oštećenje  stakla i ostalih predmeta osiguranja (na primer, pokriće za štete na staklu nastale usled promaje ili usled namernog razbijanja od strane trećih lica).

Šta možete da osigurate?

Predmet osiguranja mogu biti:

 • sve vrste stakla
 • ploče od mermera i veštačkog kamena
 • porculanski sanitarni uređaji
 • istorijski, kulturni i nadgrobni spomenici od mermera, betona i metala
 • ulična ogledala za regulisanje saobraćaja
 • svetleći natpisi i reklame sa pripadajućim delovima.
 • Troškovi privremenog zastakljenja pokriveni su osiguranjem,
 • Nadoknađujemo troškove skidanja i ponovnog nameštanja predmeta, koji smetaju pri postvaljanju novog stakla (na primer, zaštitna rešetka, zaštitna šipka, zaklon od sunca i sl.)
 • Kod osiguranja neon cevi i svetlećih reklama pokrivene su i štete nastale usled neposrednog dejstva struje (kratkog spoja), usled grešaka u konstrukciji i materijalu, kao i usled pogonskih nezgoda,
 • Nadoknađujemo Vam troškove za otklanjanje i smanjenje štete.

Kako biste obezbedili potpunu zaštitu svoje imovine, predvideli smo mogućnost ugovaranja dopunskih pokrića:

 • osiguranje slika, natpisa i ukrasa na osiguranom staklu nastale njegovim lomom
 • oštećenje stvari smeštenih u izlogu nastale direktnim udarom polomljenog stakla.