Za stanovništvo

Informacija o obradi podataka o ličnosti

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo)  je Rukovalac Vaših podataka o ličnosti prema važećem  Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije. Društvo kao Rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu obrade podataka o ličnosti.

 • Adresa: Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija, PIB 102608229, Matični broj  17456598.
 • Kontakt telefon: 0800 200 800, 011 2209 800
 • Mail adresa: zastitapodataka@wiener.co.rs

LICE IMENOVANO ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo je imenovalo lice za zaštitu podataka o ličnosti. Možete ga kontaktirati na e-mail adresu zastitapodataka@wiener.co.rs  ili na prethodno navedenu adresu Društva uz naznaku „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.“

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I PRAVNI OSNOV OBRADE

Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo zavisi od konkretne svrhe obrade, od zaključivanja konkretnog ugovora o osiguranju, ili zahteva koji ste nam uputili.

U većini slučajeva  Društvo obrađuje lične podatke neophodne za identifikaciju, kao što su npr. ime, prezime, JMBG, adresa prebivališta, bez kojih ne može zaključiti ugovor o osiguranju, a ponekad su potrebni i dodatni podaci o ličnosti, kao što su npr. pol, zdravstveno stanje, datum rođenja, identifikacioni dokument (broj lične karte ili pasoša).

Pojedini proizvodi osiguranja zahtevaju obradu posebnih vrsta/kategorija podataka o ličnosti, kao što su podaci o zdravstvenom stanju.

Podatke o ličnosti Društvo prvenstveno dobija i prikuplja od onih lica na koje se podaci o ličnosti i odnose (prilikom sklapanja ugovora o osiguranju, prilikom prigovora, prijave štete i sl.). U pojedinim slučajevima podatke o ličnosti Društvo  ne dobija direktno od lica na koje se podaci o ličnosti odnose, već od ugovarača osiguranja koji zaključuje ugovor o osiguranju (npr. u slučaju da ugovarač osiguranja i osiguranik nisu isto lice).

U nastavku navodimo svrhe za koje Društvo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti:

 • Sklapanje/izvršavanje ugovora o osiguranju:

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo za sklapanje/izvršavanje ugovora o osiguranju. Opseg podataka o ličnosti koje  Društvo prikuplja zavisi od vrste ugovora o osiguranju koji nameravate sklopiti.

Podatke koji su potrebni za procenu  rizika prilikom prijema u osiguranje, Društvo prikuplja saglasno pravilima struke i na osnovu propisa koji definišu osiguranje i ugovore o osiguranju.

Ukoliko niste ugovarač osiguranja, već ste u svojstvu nekog drugog korisnika usluge osiguranja, svrha prikupljanja Vaših podataka o ličnosti  je takođe ispunjenje obaveze Društva koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

 • Ispunjavanje pravnih obaveza Društva:

Podatke o ličnosti  Društvo koristi i radi ispunjavanja pravnih obaveza kao što su na primer, ali ne isključivo, obaveze propisane regulativom koja se tiče poreza, računovodstva, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i sl.

 • Legitimni interesi Rukovaoca podacima (Društva) i trećih strana

Podatke o ličnosti  Društvo obrađuje i u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa osim kada će pred tim interesima prednost imati Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Temeljem legitimnog interesa Društvo će npr. obrađivati Vaše podatke u svrhu:

 • sprečavanja zloupotreba i otkrivanja prevara u osiguranju.

Obradu podataka u tu svrhu Društvo ujedno prepoznaje i kao legitimni interes trećih strana odnosno kao legitimni interes drugih društava za osiguranje i društava za reosiguranje kada sa njima Društvo razmenjuje podatke za te potrebe.

Na legitimni interes možete uložiti prigovor na osnovu svog konkretnog slučaja u svakom trenutku. U tom slučaju Društvo neće više obrađivati Vaše podatke o ličnosti.

 • Obrada podataka na osnovu saglasnosti /pristanka

Podatke o ličnosti Društvo može prikupljati i obrađivati u određene svrhe na osnovu date saglasnosti lica na koje se podaci o ličnosti odnose. U tom slučaju Društvo će unapred informisati lice o svrhama takve obrade  podataka o ličnosti, tražeći prethodnu saglasnost za to.

Primer kada Društvo traži  saglasnost za obradu podataka o ličnosti je  direktno oglašavanje /direktni marketing, kao i kontaktiranje za promotivne svrhe i za istraživanje tržišta. Ova saglasnost se može prikupiti kako od lica koja su u ugovornom odnosu sa Društvom, tako i od lica koje to nisu (npr. saglasnosti prikupljene na sajmovima i sl).

Data saglasnost uvek može da se povuče, ali povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja se temeljila na toj saglasnosti pre nego što je ona povučena.

Saglasnost je dobrovoljno, informisano i posebno izražavanje volje kojom putem izjave odnosno jasne potvrdne radnje osoba daje nedvosmisleni pristanak za obradu  podataka o ličnosti u određenu svrhu.

 • Obrada podataka putem internet stranica Društva

Prilikom korišćenja internet stranice Društva wiener.co.rs  prikupljaju se i obrađuju  podaci  o ličnosti na dva načina. Prvi je ukoliko ih sami unesete kroz obrasce:

 1. Online forme za info ponudu i za prijavu na Newsletter (promotivne informacije)
 2. Web aplikacija za prigovore, sugestije i molbe klijenata
 3. On line prodavnica: Web shop

Drugi način je sa ciljem unapređivanja korisničkog iskustva i usluge kao i sa ciljem prilagođavanja ponude Društva Vašim potrebama i interesovanjima.

U slučaju da ste podneli prigovor putem internet stranice Društva, podaci o ličnosti koje ste dostavili čuvaće se u roku koji je definisan prema odredbama propisa koji definišu postupanje sa prigovorima korisnika usluge osiguranja.

Ukoliko želite da dobijate Newsletter Društva možete se prijaviti unosom email adrese na formi za prijem istog na sajtu Društva. U svakom trenutku možete se odjaviti sa liste za  dobijanje Newslettera putem linka koji dobijete u svakom broju Newsletter-a.

Isključivanjem kolačića na računaru ili mobilnom uređaju možete onemogućiti Društvu  prikupljanje podataka u cilju poboljšanja korisničkog iskustva i usluge.

Više informacija o uslovima korišćenja Internet stranice Društva  i o Politici privatnosti možete saznati ovde.

KATEGORIJE PRIMALACA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti se  obrađuju u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Kada je za ostvarenje te svrhe potrebno, podacima o ličnosti mogu imati pristup određeni primaoci:

 • Reosiguravači i saosiguravači
 • Društva za osiguranje za potrebe sprečavanja prevara u osiguranju
 • VIG Grupa, sa sedištem u Beču, Republika Austrija
 • Banke
 • Državni organi i nadzorni organi (npr. Narodna banka Srbije, sudovi, tužilaštva, Poreska uprava, MUP, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i dr)
 • Procenitelji i/ ili lekari cenzori u svrhu procene rizika ili štete
 • Zdravstvene ustanove
 • Pružaoci usluga asistencije i obrade odštetnih zahteva, sa kojima Društvo ima ugovorenu poslovnu saradnju
 • Eksterni partneri sa kojima Društvo ima ugovorenu saradnju (poverene aktivnosti), kao npr. oni koji upravljaju čuvanjem podataka, skladištenjem ili uništavanjem
 • Pružaoci usluga revizije (interne i eksterne)
 • Advokatske kancelarije, agencije za naplatu potraživanja, javni beležnici i sl.

U svim navedenim slučajevima, prenos i obrada podataka o ličnosti vrši se uz obavezne mere zaštite ličnih podataka.

PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Podaci o ličnosti obrađuju se na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko se podaci o ličnosti obrađuju i/ ili na teritorijama izvan Republike Srbije, onda Društvo postupa prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pridržava se liste koju je usvojila Vlada Republike Srbije, a koja definiše teritorije na kojima se garantuju adekvatne mere zaštite, obrade i postupanja sa podacima o ličnosti.

Ukoliko se prenos vrši na teritorije ili u međunarodne organizacije koje se ne nalaze na listi koju je usvojila Vlada Republike Srbije, pre prenosa Društvo će  zatražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što je obaveza Društva kao rukovaoca podacima, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, a takođe će Vam omogućiti da se upoznate koji se podaci prenose i koje se mere zaštite primenjuju.

ROK U KOJEM ĆE PODACI O LIČNOSTI BITI ČUVANI

Vaši  podaci o ličnosti biće čuvani onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Na primer, kada je reč o sklapanju i izvršavanju ugovora o osiguranju, taj rok zavisi od rokova zastarelosti potraživanja za konkretnu vrstu ugovora. Ti rokovi mogu zavisiti i od drugih specifičnih rokova čuvanja propisani posebnim zakonima i propisima (npr. koji definišu prigovore, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, računovodstveni i poreski propisi i sl).

VAŠA PRAVA PRILIKOM OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE RUKOVAOCA PODACIMA

U zavisnosti od svrhe obrade i pravnog osnova obrade podataka o ličnosti, informišemo Vas da imate sledeća prava:

 • Pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti;
 • Pravo na ispravku Vaših podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni;
 • Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti ako je primenjivo;
 • Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti pod određenim okolnostima, na primer kada uložite prigovor na tačnosti podataka o ličnosti, a za vreme dok ne proverimo njihovu tačnost;
 • Pravo na prenos podataka o ličnosti (ukoliko je primenjivo);
 • Pravo na prigovor obradi podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu;
 • Pravo na prigovor na automatizovano pojedinačno donošenje odluka (ukoliko je primenjivo).

Ukoliko imate pitanja koja se tiču ličnih podataka, možete pisati na kontakt e-mail adresu: zastitapodataka@wiener.co.rs

Zahtev za ostvarivanje nekog od prava (npr. pravo na pristup, brisanje) možete dostaviti lično u Direkciju na pisarnicu, ili u organizacione jedinice izvan Direkcije.

Društvo će odgovoriti na Vaš zahtev u roku propisanom Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRITUŽBE NADZORNOM ORGANU- POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U svakom trenutku možete podneti pritužbu na obradu Vaših podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nadležnom nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, e-mail: office@poverenik.rs