Za stanovništvo

Futura osiguranje

Sa Futura osiguranjem možete obezbediti sredstva za školovanje Vašeg deteta, a sebi sigurnu budućnost i bezbrižnu starost. Prednost ove vrste osiguranja proizilazi iz činjenice da u sebi sadrži elemente štednje, koja se ostvaruje dugoročnim izdvajanjem sume po Vašem izboru.

Ništa nije vrednije od života i zbog toga ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi.

Futura  osiguranje je mešovito osiguranje života sa utvrđenim rokom isplate osigurane sume, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti.

Po isteku osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma zajedno sa pripisanim iznosom dobiti.

U slučaju smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, ugovorena osigurana suma za slučaj smrti i do tada ostvarena dobit isplaćuje se korisniku osiguranja po isteku ugovora.

Muškarac od 40 godina

Godišnja premija500,00 €
Trajanje osiguranja:20 godina
Osigurana suma*10.046 €

Žena od 40 godina

Godišnja premija500,00 €
Trajanje osiguranja:20 godina
Osigurana suma*10.261 €

*Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.  Saznajte više

Wiener Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta.

Saznajte više…

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

Uz Futura program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nastupanja težih bolesti.

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno lečenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

* Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sledeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno slepilo.

Uz Futura program može se zaključiti i dopunsko Osiguranje od malignih bolesti kojim pružamo finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Osiguranje od nezgode

Uz Futura program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nezgode.

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume ili dela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Osiguranje za slučaj smrti usled nezgode

Dopunskim osiguranjem za slučaj smrti usled nezgode, korisnik dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj,  ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključitina na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna premija

200 €

za godišnje plaćanje

110 €

polugodišnje + doplatak od 2%

65 €

kvartalno + doplatak od 3%

25 €

mesečno + doplatak od 5%

*Ukoliko se plaćanje premije kod   novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za za mesovito osiguranje zivota sa utvrdjenim rokom isplate osigurane sume – Futura

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.