Za stanovništvo

Classic program

Svi volimo da se osećamo sigurno i zbrinuto, ali život je pun neizvesnosti. Svet oko nas se ubrzano menja, a rizici po naše zdravlje i život se uvećavaju. Zato je važno da na vreme mislimo o budućnosti. Uplaćujući životno osiguranje umanjićemo posledice od neželjenih dešavanja, pametno investirati svoj novac i osigurati sebi miran san.

Classic osiguranje je mešovito osiguranje života, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti.

Istovremeno i štedite, i život Vam je osiguran. Uplata premije vrši se u dinarima.

Classic osiguranje može se ugovoriti na kraći period, minimalno na 5 godina a maksimalno na 10 godina.
Uz ovo osiguranje mogu se dodatno ugovoriti i Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija, Osiguranje od nastupanja težih bolesti, Osiguranje od malignih bolesti, Osiguranje od nezgode i Osiguranje od slučaja smrti usled nezgode.

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj smrti usled nezgode, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori dvostruko.

Pol: muški
Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 10 godina
Dinamika plaćanja: godišnje
Godišnja premija: 74.069,08 RSD

Osnovno osiguranjeDopunska osiguranja
Osiguranje životaSmrt usled nezgodeNezgoda – invaliditetNezgoda – bolnička naknadaLom kostijuTeže bolestiHirurške intervencijeMaligne bolestiSistematski pregledDnevna naknada za boravak u bolnici
471.856,87 RSD471.856,87 RSD1.132.812,50 RSD750,00 RSD11.250,00 RSD200.000,00 RSD471.856,87 RSD150.000,00 RSDSistematski pregled – 1 godišnje, Dijagnostičke procedure – 50.000 RSD , do 3 procedure625,00 RSD

Pol: ženski
Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 10 godina
Dinamika plaćanja: godišnje
Godišnja premija: 76.387,66 RSD

Osnovno osiguranjeDopunska osiguranja
Osiguranje životaSmrt usled nezgode*Nezgoda – invaliditetNezgoda – bolnička naknadaLom kostijuTeže bolestiHirurške intervencijeMaligne bolestiSistematski pregledDnevna naknada za boravak u bolnici
475.112,74 RSD475.112,74 RSD1.132.812,50 RSD750,00 RSD11.250,00 RSD200.000,00 RSD475.112,74 RSD150.000,00 RSDSistematski pregled – 1 godišnje, Dijagnostičke procedure – 50.000 RSD, do 3 procedure625,00 RSD

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.

Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti

Uz Classic program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nastupanja težih bolesti.

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno lečenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

*Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sledeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno slepilo.

Uz Classic program može se zaključiti i dopunsko Osiguranje od malignih bolesti kojim pružamo finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Dopunsko osiguranje od nezgode

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume ili dela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Dopunsko osiguranje za slučaj smrti usled nezgode

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj smrti usled nezgode, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori dvostruko.

Dopunsko osiguranje za pokriće troškova zdravstvenih usluga uz osiguranje života

Aktivna briga o sopstvenom zdravlju i zdravlju članova porodice je prioritet u cilju prevencije bolesti. Znamo da je ova izreka tačna ali koliko smo zaista spremni da o svom zdravlju brinemo pre nego ono bude narušeno?

Naročito je važno da jednostavna procedura zakazivanja, pregledi i dijagnostika mogu biti obavljeni na jednom mestu. Wiener Stadtische osiguranje ovim dopunskim osiguranjem omogućava jedan sistematski pregled godišnje za odrasle ili decu, kao i određene dodatne preglede i dijagnostičke procedure na indikaciju ovlašćenog lekara sa sistematskog pregleda. Uplatom fiksne godišnje premije u visini od 90 evra ili 11.250 RSD dobijate mogućnost za obavljanje detaljnih preventivnih pregleda i dijagnostičkih procedura.

Sistematski i specijalistički pregledi, u okviru Dopunskog osiguranja za pokriće troškova zdravstvenih usluga moći će da se obavljaju u sledećim medicinskim ustanovama:

  • Sistematski pregled: EGZAKTA klinika (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Čačak i Ada)
  • MR i CT: EURODIJAGNOSTIKA (Beograd i Niš) i NEOMAG (Niš)
  • Endoskopski pregledi: VUK PRIMA (Beograd)

Dodatno pokriće se ugovara na period od godinu dana, uz osnovno životno osiguranje. Namenjeno je osiguranicima od 0 do 64 godine života.

Dopunsko osiguranje lica za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja (nezgode)

Lom kosti je jedna od najčešćih posledica nezgode koja jednako pogađa ljude svih uzrasta. Rehabilitacija i medicinska pomagala mogu predstavljati značajno finansijsko opterećenje. Ovo dopunsko osiguranje omogućava da uplatom minimalne premije (već od 2,5 evra godišnje) obezbedite finansijsko pokriće za osiguran slučaj.

Dopunsko osiguranje lica od preloma kosti usled nesrećnog slučaja namenjeno je postojećim i novim osiguranicima od 0 do 74 godine života, uz uslov da je pored ovog osiguranja zaključeno i Dopunsko osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) uz polisu osiguranja života.

Dopunsko osiguranje za pokriće dnevne naknade uz osiguranje života

Različite zdravstvene okolnosti mogu dovesti do situacije da neko vreme boravimo u bolnici. U takvim trenucima najmanje što želimo je da period proveden u bolnici postane finansijski teret, koji bi opteretio nas i naše najbliže. Wiener Städtische osiguranje dopunskim osiguranjem za pokriće dnevne naknade omogućava da na vreme osigurate finansijsku podršku. Uplatom premije ovog osiguranja u zavisnosti od odabrane visine iznosa dnevne naknade, koja se kreće u rasponu od 10 – 80 evra ili 625 – 10.000  RSD po danu, osiguravate finansijsko pokriće za dane provedene u bolnici.

Dodatno pokriće se ugovara na period od godinu dana, uz osnovno životno osiguranje. Namenjeno je osiguranicima od 0 do 64 godine života.

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na na najmanje 5 godina, a najviše na 10 godina

Minimalna premija

12.000 RSD: za godišnje plaćanje
doplatak od 2%: za polugodišnje plaćanje
doplatak od 3%: za kvartalno plaćanje
doplatak od 5%: za mesečno plaćanje

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za za mešovito osiguranje života – Tarifa C

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.