Za stanovništvo

Wiener Premium Care – Pokriće troškova lečenja malignih bolesti u inostranstvu

Nov proizvod kolektivnog zdravstvenog osiguranja pruža mogućnost lečenja malignih bolesti u inostranstvu.

 

Wiener Premium Care

Pokriće troškova lečenja malignih bolesti u inostranstvu

 

Wiener Premium Care omogućava viši nivo zaštite zdravlja zaposlenih i dodatnu  finansijsku sigurnost u teškim životnim okolnostima.

Oboljevanje od malignih tumora ne samo da menja način života obolelom i njegovim najbližima, već često podrazumeva i velike novčane izdatke.

Ovaj jedinstveni proizvod na tržištu osiguranja u Srbiji predstavlja krunu benefita za zaposlene, a kompanijama odgovoran i kvalitetan pristup u negovanju zadovoljstva i lojalnosti.

 

O proizvodu Wiener Premium Care

Osiguravajuća zaštita pokriva troškove medicinskog lečenja, puta i smeštaja, repatrijacije i drugog lekarskog mišljenja u slučaju oboljevanja od invanzivnog kancera koja se po prvi put dijagnostikuje tokom trajanja osiguravajućeg pokrića.

Sume osiguranja  za pokriće troškova lečenje invanzivnog kancera u inostranstvu su:

 • 1 000 000 EUR u jednoj godini osiguranja
 • 2 000 000 EUR za ukupno trajanja osiguranja (doživotni limit)

ili

 • Jednokratna isplata za lečenje invanzivnog kancera u Srbiji u iznosu od 10.000 EUR

 

Posebna pogodnost za osiguranike

Wiener Premium Care dodatno omogućava drugo lekarsko mišljenje za bilo koju bolest koja zahteva hitnu medicinsku pomoć.

 

U sluga drugog lekarskog se sprovodi u saradnji sa međunarodno priznatom kompanijom MediGuide i dostupna je osiguranicima na sledeći način:

 • Osiguranik kontaktira asistentsku kompaniju MediGuide.
 • Asistentska kompanija dostavlja podatke o tri vodeća svetska medicinska centra visoko kvalifikovana za dijagnostikovanje i lečenje određene bolesti, od kojih osiguranik bira jedan koji će odgovoriti na njegov zahtev i biti u daljoj komunikaciji sa osigiranikom i njegovim ordinirajućim lekarom.

Zahtev za dobijanje drugog lekarskog mišljenja mora biti podnet u periodu trajanja osiguravajućeg pokrića.

Kome je namenjen?

Proizvod je namanjen pravnim licima, odnosno zaposlenim licima na neodređeno vreme u kompanijama, Ugovaračima osiguranja, članovima različitih udruženja (sportskih, sindikalnih, đačkih i sl.),  kao  i članovima njihovih porodica.

Ovim osiguranjem obezbeđeni su troškovi lečenja invanzivnih malignih oboljenja u inostranstvu koja se dijagnostikuju prvi put u toku trajanja osiguranja. Pokrivaju se troškovi lečenja u medicinskim ustanovama širom Evrope, isključujući Švajcarsku i Crnu Goru.

Osigurana suma za troškove lečenja iznosi 1.000.000 EUR za jednu godinu osiguranja.

Dodatno, osiguranik ima  i mogućnost da se opredeli za lečenje u Srbiji.

U tom slučaju osiguraniku se isplaćuje jednokratna suma od 10.000 EUR za pokriće troškova lečenja invanzivnog kancera.

Za preinvanzivne/početne stadijume kancera, Osiguravač nije u obavezi da snosi troškove lečenja, ali će platiti jednokratnu naknadu u iznosu od 1.000 EUR na zahtev osiguranika. Isplatom navedene jednokratne naknade prestaju dalje obaveze Osiguravača.

 Šta predstavljaju oboljenja pokrivena osiguranjem?

Invanzivni kancer

Dijagnoza malignog tumora potvrđena histopatološkim izveštajem. Takav kancer podrazumeva maligni limfom i maligne bolesti koštane srži uključujući leukemiju.

U slučaju invazinog kancera, primarno lečenje je pokriveno i ono se definiše kao hirurška terapija i/ili trenutna hemio i radioterapija, ili u odsustvu hirurgije, trenutna hemio i/ili radioterapija.

 Preinvazivni kancer

Fokalni, lokalizovan autonomni rast kancerogenih ćelija koje su ostale ograničene na sloj tkiva na kom su se prvi put razvile i još uvek nisu rezultirale invazijom na normalna okolna tkiva ili druge delove tela. Preinvazivni kancer mora uvek da bude pozitivno dijagnostikovan na osnovu mikroskopskog ispitivanja fiksnog tkiva (histopatološki izveštaj).

 

U slučaju nastanka oboljenja pokrivenog osiguranjem u pokriću  su sledeći troškovi:

Medicinski troškovi

 • Bolnički smeštaj
 • Bolničke usluge (uključujući i one koje se pružaju u ambulantnim uslovima)
 • Korišćenje operacione sale
 • Usluge lekara dnevne klinike
 • Terapijske i dijagnostičke procedure koje se primenjuju tokom lečenja

Opširnije o ovome možete pročitati u pripadajućim Uslovima osiguranja (Posebni uslovi za lečenje kancera u inostranstvu).

Troškovi avionskog prevoza i smeštaja

 • Avionski prevoz u biznis klasi za osigurano lice i jednog pratioca po izboru osiguranika od Republike Srbije do centra lečenja, kao i troškovi smeštaja za osiguranika i jednog pratioca, maksimalno 30 dana i sume osiguranja od 200 EUR troška po danu.

Troškovi repatrijacije

 • U slučaju smrtnog ishoda van granica Republike Srbije pokriveni su troškovi repatrijacije posmrtnih ostataka do maksimalnog iznosa od 15.000 EUR

Napomene:

 1. Preduslov za pokriće troškova lečenja je potvrda dijagnoze od strane asistentske kompanije, drugo lekarsko mišljenje dato u skladu sa uslovima osiguranja, kao i prethodno odobrenje za bilo koje lečenje dato od strane osiguravača.
 2. Asistentska kompanija je MediGuide

Kontakt podaci:

https://www.mediguide.com/

mejl: info@mediguide.com

telefon: 0800 800 805.

Isključenja:

Polisom osiguranja Wiener Premium Care nije obuhvaćeno pokriće troškova eksperimentalnog i/ili lečenja u fazi istraživanja, kozmetičke ili estetske hirurgije, kao ni pokriće troškova lečenja malignih oboljenja koja su nastala pre početka perioda osiguranja. Više o isključenjima pročitajte u pripadajućim Uslovima osiguranja (Posebni uslovi za lečenje kancera u inostranstvu).

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Posebni uslovi za lecenje kancera u inostranstvu