Za stanovništvo

Osiguranje robe tokom prevoza i odgovornost vozara

Osiguranje robe tokom prevoza u domaćem i međunarodnom saobraćaju može pokriti bilo koji vid transporta, bilo da se prevozi brodom, železnicom, drumski, avionom ili poštom. Vlasniku robe pruža nadoknadu za oštećenje ili gubitak robe a i zavisne troškove transporta, špedicije, carine…

Obim pokrića se ugovara kroz imenovane ili sve rizike. Kod imenovanih osnovno pokriće se odnosi na pomorsku ili saobraćajnu nezgodu, elementarne nepogode i požar i eksploziju. Dodatno se mogu osigurati krađa i neisporuka, manipulativni rizici i druge opasnosti. Osiguranjem od svih rizika, pokrivaju se navedeni i osnovni i dopunski rizici.

Kao važan faktor međunarodne trgovine, osiguranje robe u prevozu je nekad uslovljen INCOTERMS odredbama (CIF, CIP), ugovorom o kupoprodaji ili na zahtev akreditivnih banaka.

Sa druge strane, i prevoznici imaju obaveze prema robi koju preuzmu i njihova odgovornost se pokriva osiguranjem odgovornosti vozara – u domaćem drumskom saobraćaju i prema odredbama konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR). Predmet osiguranja su štete koje nastanu usled oštećenja robe, provalne i razbojničke krađe, kašnjenja u isporuci. Takođe, mogu se pokriti i troškovi utvrđivanja štete, sporova, istovara i pretovara, uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe.

Na Vaš zahtev a na osnovu obrasca iz priloga popunjenog trenutno poznatim podacima, dostavićemo Vam informativnu ponudu za osiguranje robe u prevozu.

Zahtev za ponudu