Za stanovništvo

Objekti i oprema u izgradnji i montaži

Ne dozvolite da bilo šta omete kvalitet Vaše gradnje, poštovanje rokova i zadovoljstvo Vašeg investitora! Ako se bavite građevinskim radovima dobro vam je poznato gde sve leže rizici koji prate ovaj posao: sigurnost radnika, kvalitet materijala, sigurno skladištenje, nepouzdanost izvođača, kvar mašina i opreme, štete prema trećim licima, prirodne nepogode.

Osiguranje objekata u izgradnji i osiguranje opreme u montaži su vrste osiguranja kojima se pruža sveobuhvatna zaštita tokom izvođenja radova od

  • Prirodnih rizika (poplava, oluja, zemljotres, sleganje tla…)
  • Požarnih rizika (požara, udara groma, eksplozije, pada letelice…)
  • Građevinske nezgode (usled nehata, nemara, zle namere…)

…a koji rezultiraju materijalnom štetom na objektu koji se gradi i/ili opremi koja se montira. Osiguravajuće pokriće se pravi za svaki veći projekat posebno kako bi se na pravi način pokrili mogući rizici, adekvatnim limitima pokrića u skladu sa zahtevima investitora i mogućnostima ugovarača osiguranja.

Pored šteta na samom projektu, moguće je osigurati i štete koje se pričine trećim licima – i telesne povrede i štete na njihovoj imovini – a koje nastanu usled izvođenja radova.

Najbolja moguća osiguravajuća zaštita se ostvaruje ugovaranjem trećeg tipa pokrića koje se odnosi na gubirak dobiti zbog kasnijeg završetka radova. Da bi ovaj gubitak bio nadoknadiv, mora da bude posledica fizičkog oštećenja objekta ili opreme tokom izvođenja radova i da sanacija te štete produži rok završetka radova.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje imovine

Posebni uslovi za osiguranje objekata u montaži

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.