Za stanovništvo

Classic program

Svi volimo da se osećamo sigurno i zbrinuto, ali život je pun neizvesnosti. Svet oko nas se ubrzano menja, a rizici po naše zdravlje i život se uvećavaju. Zato je važno da na vreme mislimo o budućnosti. Uplaćujući životno osiguranje umanjićemo posledice od neželjenih dešavanja, pametno investirati svoj novac i osigurati sebi miran san.

Classic osiguranje je mešovito osiguranje života, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti.

Istovremeno i štedite, i život Vam je osiguran. Uplata premije vrši se u dinarima.

Classic osiguranje može se ugovoriti na kraći period, minimalno na 5 godina a maksimalno na 10 godina.
Uz ovo osiguranje mogu se dodatno ugovoriti i Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija, Osiguranje od nastupanja težih bolesti, Osiguranje od malignih bolesti, Osiguranje od nezgode i Osiguranje od slučaja smrti usled nezgode.

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj smrti usled nezgode, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori dvostruko.

Starost osiguranikaTrajanje osiguranjaGodišnja premijaOsigurana suma (muški pol)Osigurana suma (ženski pol)
40 godina10 godina50,000 RSD471,857 RSD475,113 RSD

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume. Saznajte više

Osiguranje od nastupanja težih bolesti

Uz Classic program može se dodatno zaključiti i Osiguranje od nastupanja težih bolesti.

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivenih ovim osiguranjem*, osiguraniku se isplaćuje osigurana suma kako bi mu se omogućilo neophodno lečenje i pokrili potencijalno veliki troškovi.

Ovo osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu.

Osnovno osiguranje života ovim se ne prekida, već se nastavlja sa istom osiguranom sumom.

*Dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti pokrivene su sledeće bolesti: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bajpas – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog i potpuno slepilo.

Uz Classic program može se zaključiti i dopunsko Osiguranje od malignih bolesti kojim pružamo finansijsku podršku za slučaj prve dijagnoze oboljenja od kancera potvrđene medicinskom dokumentacijom.

Osiguranje od nezgode

Ukoliko se osiguraniku dogodi nezgoda (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…) zbog koje dođe do trajnog invaliditeta, ovo dopunsko osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume ili dela osigurane sume, u zavisnosti od stepena invaliditeta, kao i naknadu za dane provedene u bolnici.

Osiguranje za slučaj smrti usled nezgode

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj smrti usled nezgode, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori dvostruko.

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na na najmanje 5 godina, a najviše na 10 godina

Minimalna premija

12.000 RSD: za godišnje plaćanje
doplatak od 2%: za polugodišnje plaćanje
doplatak od 3%: za kvartalno plaćanje
doplatak od 5%: za mesečno plaćanje

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za za mešovito osiguranje života – Tarifa C

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.