Za stanovništvo

Produktna odgovornost

Ukoliko se bavite prozvodnjom proizvoda, odnosno pružanjem usluga ovo je osiguranje za Vas. Ovo osiguranje Vas štiti od štete nanete korisnicima Vaših proizvoda, odnosno usluga i obezbeđuje Vam kvalitetniji nastup na tržištu i konkurentsku prednost.

Šta možete da osigurate?

Ovim osiguranjem možete osigurati svoju odgovornost za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari trećih lica, koja nastanu zbog upotrebe proizvoda sa nedostatkom ili izvršenja neodgovarajuće usluge, koju ste isporučili ili izvršili.

Kako biste sebi obezbedili potpunu zaštitu, predvideli smo mogućnost proširenja ovog osiguranja usled nedostaka stvari kada se štetne posledice ispolje kasnije:

  • Usled spoja, mešanja ili prerade Vaših proizvoda sa drugim proizvodima,
  • U daljoj obradi ili preradi Vašeg proizvoda,
  • Kada nastanu troškovi trećih lica za odstranjivanje, uklanjanje i oslobađanje proizvoda sa nedostatkom i ugradnju, postavljanje ili premeštanje rezervnih proizvoda bez nedostataka.

Koji su rizici pokriveni?

Pokriveni su štetni događaji koji su nastali zbog upotrebe proizvoda sa nedostatkom ili izvršenja neodgovarajuće usluge na osnovu kojih bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete po osnovu Vaše odgovornosti.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Uslovi za osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima

Posebni uslovi za osiguranje od odgovornosti iz upotrebe proizvoda-Produktna odgovornost