Za stanovništvo

Odgovornost vozara

Prevoz robe u drumskom saobraćaju vrši se različitim prevoznim sredstvima, na različite načine i na različitim relacijama, pa postoji mogućnost da prevoznik (vozar) i pored pažnje dobrog domaćina nanese štetu robi koju je primio na prevoz. Činjenica da je roba (stvari) pokrivena osiguranjem ne oslobađa vozara i ostala lica odgovorna za štetu njihove obaveze da daju naknadu za štetu.

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija i propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara postoji:

 • osiguranje od odgovornosti vozara u domaćem drumskom saobraćaju;
 • osiguranje od odgovornosti vozara prema odredbama konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom – CMR.

ŠTA JE PREDMET OSIGURANJA?

Predmet osiguranja je odgovornost Osiguranika kao prevoznika za dokazane štete koje nastanu u prevozu pošiljaka robe (stvari), usled ostvarenja nekog od sledećih rizika:

 • oštećenja robe (stvari);
 • provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe celog vozila sa robom;
 • zakašnjenja u isporuci robe (stvari).

Pored odgovornosti za štete nastalih ostvarenjem navedenih rizika, predmet osiguranja su i:

 • troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete;
 • troškovi sporova i pravnih radnji preduzetih od strane Osiguranika (Prevoznika) u sporazumu sa Osiguravačem radi odbrane od neosnovanih ili previsokih zahteva korisnika prevoza ili imaoca prava za naknadu u vezi nastale štete;
 • troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes a u cilju izbegavanja daljeg oštećenja robe (stvari) ili smanjenja već nastalih šteta na robi (stvarima) i
 • troškovi uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe (stvari) u cilju čišćenja puta po naredbi nadležnih organa vlasti.

ŠTA NIJE PREDMET OSIGURANJA?

Predmet osiguranja nisu odgovornost i troškovi u slučajevima:

 • prevoza koji se obavlja bez ugovora o prevozu ili sa ugovorom o prevozu koji nije zaključen u skladu sa odredbama Konvencije CMR, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o ugovorima u prevozu u drumskom saobraćaju ako se radi o domaćem drumskom saobraćaju;
 • prevoza koji nisu izvršeni kao deo registrovane delatnosti Osiguranika;
 • prevoza gotovog novca, vrednosnih papira svih vrsta, isprava i dokumenata izuzev onih dokumenata koja su uneta u tovarni list i idu zajedno s njim;
 • prevoza već oštećenih stvari.