Za stanovništvo

Prigovori

Wiener Städtische osiguranje po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i  Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Odlukom NBS je  bliže uređen način podnošenja prigovora korisnika i postupanja osiguravajućeg društva po prigovorima.

Prigovor mora da sadrži sledeće elemente:

  • Vaše ime, prezime i adresu;
  • ukoliko prigovor podnosi pravno lice: poslovno ime i sedište pravnog lica i ime  i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za prigovor;
  • Vaše zahteve;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • Vaš potpis, odnosno potpis Vašeg zakonskog zastupnika ili punomoćnika (osim u slučaju kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi);
  • punomoćje za zastupanje, ukoliko prigovor podnosi Vaš punomoćnik

Prigovor se podnosi  isključivo u pismenoj formi. Prigovori podneti elektronskom poštom ili  korišćenjem internet prezentacije Društva u periodu ponedeljak-petak nakon 17h i vikendom (subota i nedelja), smatraće se primljenim prvog sledećeg radnog dana (poštujući sve zakonom propisane državne praznike) i od tada počinje da teče rok za odgovor Društva. Prigovori se mogu podneti lično u poslovnicama Društva  svakog radnog dana do 16h.

Wiener Städtische osiguranje će Vam, nakon što podnesete prigovor, potvrditi  prijem istog i odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok može biti produžen za najviše 15 dana u slučaju da postoje razlozi  koji ne zavise od  naše volje, a o čemu biste bili obavešteni pismenim putem.

Prigovor možete podneti lično ili preko Vašeg punomoćnika, na jedan od sledećih načina:

  • slanjem prigovora telefaksom na broj 011/ 2209 900;

Podnošenje prigovora i postupanje Društva po istom je besplatno za podnosioca prigovora. Svi lični podaci koji se  prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo u te svrhe. Isključivo  zaposleni  u Društvu su ovlašćeni da  ih obrađuju i  podaci se ne dostavljaju trećim licima. Detaljnije o zaštiti privatnosti https://wiener.co.rs/politika-privatnosti/