Za stanovništvo

Prigovori

Wiener Städtische osiguranje po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o osiguranju i  Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Odlukom NBS je  bliže uređen način podnošenja prigovora korisnika i postupanja osiguravajućeg društva po prigovorima.

Korisnik usluge osiguranja prigovor može podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika.

Prigovor mora sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
  • punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Prigovor se podnosi  isključivo u pismenoj formi. Korisnik usluge osiguranja može dostaviti pismeni prigovor na jedan od sledećih načina:

Prigovori podneti elektronskom poštom ili  korišćenjem internet prezentacije Društva u periodu ponedeljak-petak nakon 17h i vikendom (subota i nedelja), smatraće se primljenim prvog sledećeg radnog dana (poštujući sve zakonom propisane državne praznike) i od tada počinje da teče rok za odgovor Društva.

Društvo je dužno da pismeni prigovor korisnika usluge osiguranja primi u bilo kojoj poslovnoj prostoriji u kojoj nudi usluge osiguranja i da na zahtev korisnika usluge osiguranja izda potvrdu o prijemu prigovora.

Potvrda o prijemu prigovora obavezno sadrži naznaku mesta i vremena prijema prigovora i lica zaposlenog kod Društva koje je primilo prigovor.

Ukoliko je korisnik usluge osiguranja prigovor podneo preko internet prezentacije Društva ili elektronskom poštom, Društvo je dužno da odmah potvrdi prijem prigovora.

Wiener Städtische osiguranje će Vam, nakon što podnesete prigovor, potvrditi  prijem istog i odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ovaj rok može biti produžen za najviše 15 dana u slučaju da postoje razlozi  koji ne zavise od  naše volje, a o čemu biste bili obavešteni pismenim putem.

Ukoliko korisnik usluge osiguranja podnese prigovor usmeno, zaposleni u Društvu je dužan da ga upozori da Društvo nije u obavezi da razmatra usmeni prigovor kao i da ga pouči o načinu na koji može podneti prigovor u skladu sa odredbama ovog člana.

Podnošenje prigovora i postupanje Društva po istom je besplatno za podnosioca prigovora. Svi lični podaci koji se  prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo u te svrhe. Isključivo  zaposleni  u Društvu su ovlašćeni da  ih obrađuju i  podaci se ne dostavljaju trećim licima. Detaljnije o zaštiti privatnosti https://wiener.co.rs/politika-privatnosti/