Za stanovništvo

Prijava osiguranog slučaja usled nastupanja hirurške intervencije

U slučaju izvršene hirurške intervencije osiguranik je u obavezi da ličnim prisustvom u bilo kojoj poslovnici osiguravača podnese:

  • Popunjen zahtev za naknadu po osnovu hirurške intervencije;
  • Overenu fotokopiju celokupne medicinske dokumentacije o lečenju bolesti ili povrede zbog koje je izvršena hirurška intervencija (overu vrši zaposleni Wiener Städtische osiguranja na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju);
  • Overenu fotokopiju izveštaja lekara koji je indikovao hiruršku intervenciju i otpusne liste sa epikrizom o izvršenoj hirurškoj intervenciji (overu vrši zaposleni Wiener Städtische osiguranja na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju);
  • Fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu osiguranika overenu od strane zaposlenog Wiener Städtische osiguranja;
  • Instrukciju banke o načinu uplate na devizni/dinarski račun osiguranika, tj. IBAN kod.