Za stanovništvo

Prijava osiguranog slučaja usled nastupanja teže ili maligne bolesti

U slučaju nastupanja teže bolesti osiguranik je u obavezi da ličnim prisustvom u bilo kojoj poslovnici osiguravača podnese:

  • Popunjen zahtev za naknadu po osnovu nastupanja teže/maligne bolesti;
  • Overenu fotokopiju celokupne medicinske dokumentacije o lečenju teže/maligne bolesti (overu vrši zaposleni Wiener Städtische osiguranja na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju);
  • Fotokopiju zdravstvenog kartona sa svim prilozima, overenu od strane zdravstvene ustanove;
  • Fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu osiguranika overenu od strane zaposlenog Wiener Städtische osiguranja;
  • Instrukciju banke o načinu uplate na devizni/dinarski račun osiguranika, tj. IBAN kod.