Za stanovništvo

Prijava osiguranog slučaja za ostvarivanje prava na dnevnu naknadu

U slučaju boravka u bolnici zbog lečenja usled bolesti, posledica nesrećnog slučaja ili porođaja u bolničkim ili vanbolničkim uslovima, osiguranik je u obavezi da ličnim prisustvom u bilo kojoj poslovnici osiguravača podnese:

  • Popunjen zahtev za naknadu po osnovu osiguranja dnevne naknade;
  • Overenu fotokopiju otpusne liste o bolničkom lečenju (overu vrši zaposleni Wiener Städtische osiguranja na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju);
  • Izveštaje lekara i ostalu medicinsku dokumentaciju o lečenju bolesti ili stanja zbog kojih je indikovano bolničko lečenje;
  • Fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu osiguranika overenu od strane zaposlenog Wiener Städtische osiguranja;
  • Instrukciju banke o načinu uplate na devizni/dinarski račun osiguranika, tj. IBAN kod.