Za stanovništvo

Prijava nesrećnog slučaja po osnovu dopunskog osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i/ili loma kosti uz osiguranje života

U slučaju nastanka nesrećnog slučaja (nezgode) Osiguranik je u obavezi da se prema mogućnostima odmah javi lekaru radi pregleda i pružanja pomoći, preduzimajući sve potrebne mere lečenja, kao i da se pridržava lekarskih saveta i uputstava u pogledu lečenja. Radi ostvarivanja prava na naknadu po ovim dopunskim osiguranjima, osiguranik treba da, čim mu to zdravstveno stanje dozvoli, ličnim prisustvom u bilo kojoj poslovnici osiguravača, podnese sledeće:

  • Popunjen zahtev za naknadu po osnovu dopunskog osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja;
  • Overenu fotokopiju celokupne medicinske dokumentacije o lečenju od početnog do završnog izveštaja (overu vrši zaposleni u Wiener Städtische osiguranju na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju);
  • Dokaz o načinu nastanka nesrećnog slučaja (Zapisnik MUP-a o uviđaju, rešenje sudije za prekršaje, presuda i sl.);
  • Svu ostalu dokumentaciju koja je u vezi nastalog nesrećnog slučaja;
  • Fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu osiguranika overenu od strane zaposlenog lica Wiener Städtische osiguranja;
  • Instrukciju banke o načinu uplate na devizni/dinarski račun osiguranika, tj. IBAN kod.