Za stanovništvo

Isplata lične rente

U cilju podnošenja zahteva za isplatu lične rente, osiguranik je u obavezi da ličnim prisustvom u bilo kojoj poslovnici osiguravača podnese:

  • Popunjen zahtev za isplatu lične rente;
  • Original polisu osiguranja lične rente;
  • Fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu osiguranika overenu od strane zaposlenog lica u Wiener Städtische osiguranju;
  • Potvrdu o ukidanju trajnog naloga ako je na taj način plaćana premija osiguranja;
  • Instrukciju banke o načinu uplate na devizni račun osiguranika, tj. IBAN kod.