Za stanovništvo

Prijava štete iz osnova Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja lica

Ukoliko osiguranik koristi usluge klinika i ustanova sa kojima osiguravač nema ugovor o direktnoj saradnji, troškove medicinskog tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju dostavlja osiguravaču s tim što je u obavezi:

  1. da u roku od 180 dana od dana izvršene medicinske usluge osiguravaču dostavi zahtev za refundaciju troškova, odnosno zahtev za naknadu iz osiguranja;
  2. da na obrascu osiguravača navede sve relevantne podatke potrebne za utvrđivanje osiguravajućeg pokrića, osnova o obima obaveze osiguravača;
  3. da, uz zahtev, priloži kompletnu originalnu medicinsku i drugu dokumentaciju ( račune, potvrde, rendgenske snimke i sl. ) iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjenice;
  4. da na zahtev osiguravača dostavi i druge neophodne podatke i dokaze za utvrđivanje navoda u zahtevu za naknadu.

Ukoliko osiguranik koristi usluge klinika i ustanova sa kojima osiguravač ima ugovor o direktnoj saradnji, tzv. mreža prioritetnih pružalaca medicinskih usluga, zahtev za refundaciju troškova pokrivenih polisom osiguranja dostavlja medicinska ustanova.

Zahtev za preautorizaciju osiguranik je dužan da podnese osiguravaču minimum 14 dana ranije u sledećim slučajevima:

  1. za sve medicinske tretmane preko limita ugovorenog polisom;
  2. za sve hiruške intervencije;
  3. za usluge transplantacije organa / tkiva;
  4. kućnu negu, i
  5. trajnu medicinsku opremu.

Prijava štete iz osnova Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja lica /prijava.dzo@wiener.co.rs

Obrasci za prijavu štete iz osnova Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja lica