Za stanovništvo

Prijava štete nastale u transportu robe (transport i CMR)

Molimo Vas da se u slučaju nastupanja štetnog događaja pridržavate niže navedenih radnji, a sve u cilju što brže i kvalitetnije procene i likvidacije štete koja vam se dogodila:

  • Preduzeti sve razumne mere potrebne da se izbegne/smanji veća šteta (npr. odvojiti oštećenu robu od neoštećene, a neoštećenu robu smestiti na sigurno mesto i sl.);
  • Po mogućnosti fotografisati oštećenu robu pre i posle istovara;
  • U sva dokumente o preuzimanju/predavanju robe uneti zapažanja o eventualnom lošem pakovanju, oštećenju/gubitku robe, i sl.;
  • Obavestiti Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd o šteti u što je moguće kraćem roku kako bi u slučaju potrebe, organizovali procenu iste. Do dolaska našeg predstavnika ne menjati stanje, osim ako je ta promena potrebna radi sprečavanja daljeg uvećanja štete ili je to u javnom interesu;
  • Ako je u pitanju osiguranje robe kroz polisu osiguranja u domaći/međunarodni transportu potrebno je podneti pismeni prigovor vozaru odmah u slučaju oštećenja / gubitka robe uočenog prilikom njenog preuzimanja, ili u roku od tri dana od dana preuzimanja pošiljke u slučaju skrivenih šteta.
  • Priložiti u celosti ispunjen obrazac za Prijavu štete, kao i popunjenu Izjavu vozača o okolnostima kako je do nje došlo;
  • Dostaviti i ostala dokumenta koja su navedena u obrascu Prijave štete a sve u cilju bržu obrade vašeg odštetnog zahteva;

Prijavu štete nastale u transportu robe možete prijaviti i slanjem emaila na stete.im@wiener.co.rs, ili preko Call centra na +381 11 2209 800  i  0800 200 800 ili u najbližoj našoj poslovnici.

Obrasci za prijavu štete nastale u transportu robe