Za stanovništvo

Prijava štete na imovini

Molimo Vas da se nakon nastupanja štetnog događaja pridržavate dole navedenih radnji, a sve u cilju brze i kvalitetne procene i likvidacije štete nastale na predmetima osiguranja:

 • preduzeti sve da se ograniče štetne posledice nastalog osiguranog slučaja;
 • u najkraćem roku od saznanja za slučaj, obavestiti osiguravača pisanim putem, slanjem mejla na adresu stete.im@wiener.co.rs,  pozivanjem Call centra 011 2209 800  i  0800 200 800 ili lično u najbližoj našoj poslovnici;
 • do dolaska predstavnika osiguravača ne menjati stanje nakon nastanka osiguranog slučaja izuzev ukoliko to nije neophodno zbog javnog interesa, sprečavanja povećanja štete ili nastavka obavljanja delatnosti.

Za slučaj požara ili eksplozije:

 • nastali slučaj prijaviti nadležnoj službi MUP-a uz navođenje stvari koje su uništene i oštećene;
 • Zapisnik MUP-a se prilaže osiguravaču zajedno sa popisom uništenih i oštećenih stvari uz približnu naznaku vrednosti, što je pre moguće.
 • ukoliko se radi o zalihama materijala i trgovačke robe – prilažu se ulazne fakture, ukoliko se radi o zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda – prilažu se kalkulacije proizvodnih cena.

Za slučaj izliva vode ili poplave:

 • osiguravaču se podnosi što je pre moguće popis uništenih i oštećenih stvari, uz približnu naznaku vrednosti;
 • ukoliko se radi o zalihama materijala i trgovačke robe – prilažu se ulazne fakture, ukoliko se radi o zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda – prilažu se kalkulacije proizvodnih cena.

Za slučaj provalne krađe, razbojničke krađe ili razbojništva:

 • nastali događaj obavezno se prijavljuje MUP-u uz navođenje ukradenih stvari, uz približnu naznaku vrednosti;
 • osiguravaču se obavezno prilaže potvrda o izlasku predstavnika MUP-a na lice mesta odnosno potvrda o prijavi slučaja;
 • ukoliko se radi o razbojničkoj krađi ili razbojništvu dostavljaju se izjave eventualnih svedoka;
 • ukoliko su ukradene zalihe materijala i trgovačke robe – prilažu se ulazne fakture, ukoliko su ukradene zalihe nedovršene proizvodnje igotovih proizvoda – prilažu se kalkulacije proizvodnih cena;
 • po potrebi se dostavljaju i knjigovodstvene kartice odnosno knjigovodstvena stanja na dan nastanka osiguranog slučaja.

Za slučaj loma mašina:

 • osiguranik je u obavezi da od strane ovlašćenog servisera ili drugog ovlašćenog stručnog lica dostavi Zapisnik o izvršenoj defektaži nastale štete na predmetu osiguranja i Predračun/Račun o izvršenoj popravci sa propratnim Radnim nalogom.

Za slučaj štete na usevima i plodovima:

 • osiguranik je u obavezi da kompletno i tačno popuni Prijavu štete na usevima i plodovima i pošalje je na mejl stete.im@wiener.co.rs

Osiguravač će uputiti svog predstavnika na uviđaj i procenu štete u optimalnom roku, kada se na terenu steknu uslovi za utvrđivanje stvarnog obima i visine štete.

SPISAK DOKUMENATA POTREBAN ZA REŠAVANJE ŠTETE:

1. POŽAR I NEKE DRUGE OPASNOSTI:

1a POŽAR I EKSPLOZIJA:

 • Potvrda MUP-a / Vatrogasne brigade
 • Fotografije oštećenja
 • Za štete NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, dokaz da je predmet štete u vlasništvu osiguranika odnosno oštećenika
 • Spisak oštećenih stvari (stvari domaćinstva/oprema/zalihe)
 • Ulazne fakture i knjigovodstvene kartice za oštećenu opremu  i ulazne fakture za zalihe (za proizvodnu delatnost sa kalkulacijom proizvodnih cena)
 • Računi nabavke stvari u domaćinstvu ili izjava da se računi ne poseduju
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

1b OLUJA:

 • Fotografije oštećenja
 • Za štete NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, dokaz da je predmet štete u vlasništvu osiguranika odnosno oštećenika
 • Spisak oštećenih stvari (stvari domaćinstva/oprema/zalihe)
 • Ulazne fakture i knjigovodstvene kartice za oštećenu opremu  i ulazne fakture za zalihe (za proizvodnu delatnost sa kalkulacijom proizvodnih cena)
 • Računi nabavke stvari u domaćinstvu ili izjava da se računi ne poseduju
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

1c UDAR GROMA:

 • Fotografije oštećenja objekta i oštećenih stvari
 • Za štete NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, dokaz da je predmet štete u vlasništvu osiguranika odnosno oštećenika
 • Spisak oštećenih stvari (stvari domaćinstva/oprema/zalihe)
 • Ulazne fakture i knjigovodstvene kartice za oštećenu opremu  i ulazne fakture za zalihe (za proizvodnu delatnost sa kalkulacijom proizvodnih cena)
 • Računi nabavke stvari u domaćinstvu ili izjava da se računi ne poseduju
 • Tačno definisati mesto udara groma (obeležiti odgovarajuću kućicu u formularu za prijavu štete)
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

1d IZLIVANJE VODE IZ INSTALACIJA:

 • Fotografije oštećenja objekta i oštećenih stvari
 • Za štete NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, dokaz da je predmet štete u vlasništvu osiguranika odnosno oštećenika
 • Spisak oštećenih stvari (stvari domaćinstva/oprema/zalihe)
 • Ulazne fakture i knjigovodstvene kartice za oštećenu opremu  i ulazne fakture za zalihe (za proizvodnu delatnost sa kalkulacijom proizvodnih cena)
 • Računi nabavke stvari u domaćinstvu ili izjava da se računi ne poseduju
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

1e POPLAVA, BUJICA I VISOKA VODA

 • Fotografije oštećenja objekta i oštećenih stvari
 • Za štete NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA, dokaz da je predmet štete u vlasništvu osiguranika odnosno oštećenika
 • Spisak oštećenih stvari (stvari domaćinstva/oprema/zalihe)
 • Ulazne fakture i knjigovodstvene kartice za oštećenu opremu  i ulazne fakture za zalihe (za proizvodnu delatnost sa kalkulacijom proizvodnih cena)
 • Računi nabavke stvari u domaćinstvu ili izjava da se računi ne poseduju
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

2. LOM MAŠINA

 • Zapisnik o izvršenoj defektaži sa jasno definisanim uzrokom nastale štete, sačinjen od strane ovlašćenog servisera ili drugog ovlašćenog stručnog lica;
 • Predračun / Račun sa specifikacijom izvršenih radova;
 • Propratni Radni nalog;
 • Fotografije oštećenog dela, ukoliko je dostupno
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

FIZIČKA LICA

 • računi o nabavci odnosno pisana izjava da se računi ne poseduju

PRAVNA LICA

 • Knjigovodstvena kartica / ulazna faktura oštećene opreme

3. PROVALNA KRAĐA I RAZBOJNIŠTVO

 • Potvrda ili uverenje MUP-a sa spiskom nestalih i oštećenih stvari, uz naznaku približne vrednosti;
 • Predračun / Račun za sanaciju štete prouzrokovane oštećenjem građevinskih delova prostorija, instalacija i opreme u kojima su se nalazile osigurane stvari, prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe, razbojničke krađe, razbojništva kao i vandalizma (obesti) u toku izvršenja provalne krađe;
 • Snimci sa sigurnosnih kamera, ukoliko isti postoje

FIZIČKA LICA

 • Računi o nabavci otuđenih stvari, odnosno pisana izjava da se računi ne poseduju;
 • Račun sanacije oštećenja objetka nastalog prilikom izvršenja provalne krađe
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

PRAVNA LICA

 • Ulazne fakture i knjigovodstvene kartice za opremu  i ulazne fakture za zalihe (za proizvodnu delatnost sa kalkulacijom proizvodnih cena)
 • Pisana Izjava lica koje je konstatovalo šta je i u kojoj količini nestalo ili oštećeno;
 • Kopija KEPO knjige s isknjiženjem manjka na dan nastanka štetnog događaja;
 • Potvrda o depozitu;
 • Dozvola Ministarstva trgovine za prodaju duvanskih proizvoda, ukoliko su oni predmet krađe;
 • Pisana izjava knjigovođe o prosečnom PDV-u i prosečnoj marži.
 • Račun sanacije oštećenja objetka nastalog prilikom izvršenja provalne krađe
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

4. LOM STAKLA

 • Račun / Predračun za zamenu predmeta štete sa iskazanom vrstom i površinom.
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja.

5. VAŽI ZA SVE

 • Za štete koje pretrpe PRAVNA LICA, neophodno je dostaviti instrukcije za plaćanje;
 • Za štete koje pretrpe FIZIČKA LICA, neophodno je dostaviti broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja).
 • Ukoliko se plaćanje ne vrši na tekući račun osiguranika odnosno oštećenika, priložiti njegovu pisanu izjavu o saglasnosti.

Obrasci za prijavu štete na imovini

NOVO! BRZA I LAKA PRIJAVA ŠTETE PREKO PORTALA!

Moj Wiener portal je mesto na kome imate mogućnost onlajn prijave šteta, tj. onlajn podnošenje zahteva za naknadu iz osiguranja. Pored toga imate pregledan i precizan uvid u osnovne informacije i trenutni status Vaših šteta: podatke o podnetim odštetnim zahtevima, status odštetnog zahteva, uvid u spisak dokumenata potrebnih za rešavanje odštetnog zahteva.

Registrujte se na Moj Wiener portal i prijavite štetu online, u svega par koraka!

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Napomena: Ukoliko prvi put prijavljujete odštetni zahtev prijavu i dokumentaciju je potrebno poslati na gore navedeni mejl stete.im@wiener.co.rs