Za stanovništvo

Prijava nesrećnog slučaja

U slučaju nastanka nesrećnog slučaja (nezgode) Osiguranik je u obavezi:

 1. da se u najkraćem roku javi lekaru radi pregleda i pružanja pomoći, preduzimajući sve potrebne mere lečenja, kao i da se pridržava lekarskih saveta i uputstava u pogledu lečenja.
 2. da o nesrećnom slučaju obavesti Osiguravača u pisanoj formi, čim mu to zdravstveno stanje dozvoli, a najpoželjnije je da prijavu izvrši po završenom kompletnom lečenju i rehabilitaciji.
 3. da uz prijavu o nesrećnom slučaju dostavi Osiguravaču svu potrebnu dokumentaciju.

Popis neophodnih dokumenata koje je potrebno priložiti:

U SLUČAJU INVALIDITETA:

 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izveštaja) – fotokopija (Osiguravač zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži originalne lekarske izveštaje na uvid)
 • U slučaju povrede deteta – Izvod iz matične knjige rođenih – fotokopija
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (Zapisnik MUP-a o uviđaju, rešenje sudije za prekršaje, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu) –  fotokopija
 • Ukoliko je do nesrećnog slučaja došlo prilikom upravljanja motornim vozilom za koje je potrebna dozvola – vozačka dozvola lica koje je u momentu saobraćajne nezgode upravljalo vozilom – fotokopija
 • Zaključene doznake o bolovanju
 • Računi troškova lečenja (participacije, fiskalni računi za kupljene lekove ili ortopedska pomagala- fotokopije (Osiguravač zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži originalnu dokumentaciju na uvid)
 • Broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja)
 • Ostala dokumentacija na zahtev Wiener Städtische osiguranja

U SLUČAJU SMRTI:

 • Izvod iz matične knjige umrlih – fotokopija
 • Otpusna lista iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcioni nalaz – fotokopija
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (Zapisnik MUP-a o uviđaju, rešenje sudije za prekršaje, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu) – fotokopija
 • Ukoliko je do nesrećnog slučaja došlo prilikom upravljanja motornim vozilom za koje je potrebna dozvola – vozačka dozvola lica koje je u momentu saobraćajne nezgode upravljalo vozilom – fotokopija
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige rođenih, rešenje o nasleđivanju, rešenje o starateljstvu) – fotokopija
 • Izjava 2 (dva) svedoka overena kod notara o tome da li je pokojnik imao bračne, vanbračne ili bezuslovno usvojene dece (navesti njihova imena i matične brojeve) – fotokopija (Osiguravač zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži originalnu dokumentaciju na uvid)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun – original
 • Fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta sa čipom davaoca saglasnosti
 • Broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja)
 • Upitnik za identifikaciju funkcionera (obrazac je potrebno popuniti u najbližoj filijali Wiener Städtische osiguranja u prisustvu zaposlenog lica koje će izvršiti identifikaciju podnosioca Zahteva, tj. lica koje je korisnik naknade iz osiguranja)
 • Ostala dokumentacija na zahtev Wiener Städtische osiguranja

Nesrećni slučaj se može prijaviti slanjem mejla na adresu prijava.ne@wiener.co.rs, pozivanjem Call centra 011 2209 800  i  0800 200 800 ili lično u najbližoj našoj poslovnici.

Obrasci za prijavu nesrećnog slučaja

NOVO! BRZA I LAKA PRIJAVA ŠTETE PREKO PORTALA!

Moj Wiener portal je mesto na kome imate mogućnost onlajn prijave šteta, tj. onlajn podnošenje zahteva za naknadu iz osiguranja. Pored toga imate pregledan i precizan uvid u osnovne informacije i trenutni status Vaših šteta: podatke o podnetim odštetnim zahtevima, status odštetnog zahteva, uvid u spisak dokumenata potrebnih za rešavanje odštetnog zahteva.

Registrujte se na Moj Wiener portal i prijavite štetu online, u svega par koraka!

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Napomena: Ukoliko prvi put prijavljujete odštetni zahtev prijavu i dokumentaciju je potrebno poslati na gore navedeni mejl prijava.ne@wiener.co.rs