Za stanovništvo

Prijava nesrećnog slučaja

U slučaju nastanka nesrećnog slučaja (nezgode) Osiguranik je u obavezi:

  1. da se prema mogućnostima odmah, ili u krajnjem  roku od 5 dana od dana povrede, javi lekaru radi pregleda i pružanja pomoći, preduzimajući sve potrebne mere lečenja, kao i da se pridržava lekarskih saveta i uputstava u pogledu lečenja.
  2. da o nesrećnom slučaju obavesti Osiguravača u pisanoj formi, čim mu to zdravstveno  stanje dozvoli.
  3. da uz prijavu o nesrećnom slučaju dostavi Osiguravaču svu potrebnu dokumentaciju. Popis neophodnih dokumenata koje je potrebno priložiti možete naći na samoj prijavi nesrećnog slučaja (nezgode).

Prijava nesrećnog slučaja / stete.ne@wiener.co.rs

Obrasci za prijavu nesrećnog slučaja