Za stanovništvo

Prijava štete na motornim vozilima

Želimo Vam sigurnu vožnju, bez nezgoda i štetnih događaja.

Ukoliko ipak dođe do štete na Vašem automobilu, molimo Vas da se, u cilju što brže i kvalitetnije procene i likvidacije štete,  pridržavate ovog uputstva.

Prijavu štete je moguće izvršiti na sledeći način:

 • pozivom na besplatan telefonski broj Wiener Städtische call centra 0800 200 800
 • prijavom na e-mail stete.mv@wiener.co.rs
 • ličnim dolaskom u neku od naših poslovnica

Šta treba učiniti posle saobraćajne nezgode?

I  Ako se na vozilu dogodila manja materijalna šteta po kojoj policija ne vrši uviđaj po službenoj dužnosti, odnosno kada je postignut dogovor između učesnika saobraćajne nezgode  potrebno je:

 1. ukloniti vozila sa kolovoza i omogućiti nesmetano, bezbedno odvijanje saobraćaja;
 2. svi učesnici u saobraćajnoj nezgodi obavezno popunjavaju i potpisuju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi;
 3. obezbediti (zapisati), što više  podataka o drugim učesnicima, vozilima i svedocima;
 4. prijaviti štetu po polisi autoodgovornosti krivca za saobraćajnu nezgodu.
  • Kako u ovom slučaju uviđaj nije vršen, potrebno je sa vozilima oba ( ili više ) učesnika otići u osiguravajuće društvo krivca, gde će vozila biti fotografisana, učesnici dati izjave i dokumentaciju na uvid (polisa, saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta…).

II Ukoliko se radi o većoj materijalnoj šteti ili o bilo kakvoj šteti sa povređenim licima – OBAVEZNO POZOVITE POLICIJU. U tom slučaju potrebno je:

 1. ostati na mestu saobraćajne nezgode do dolaska policije  i pružiti prvu pomoć eventualno povređenim licima;
 2. pozvati policiju na broj 192 (i hitnu pomoć na broj 194 ukoliko ima povređenih lica);
 3. obezbediti mesto saobraćajne nezgode: isključiti motor, uključiti sve pokazivače pravca, postaviti sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju;
 4. obezbediti koliko je moguće podatke o drugim učesnicima, vozilima i svedocima;
 5. fotografisati lice mesta i obezbediti što više dokaza o šteti;
 6. prijaviti štetu po polisi autoodgovornosti krivca za saobraćajnu nezgodu.

III Ukoliko se radi o manjoj materijalnoj šteti, a između učesnika u saobraćajnoj nezgodi NIJE  postignut dogovor  – OBAVEZNO POZOVITE POLICIJU.  

Napomena:

 1. Manja materijalna šteta – svaka šteta koja je po svom obimu i vrsti takve prirode da se u tehničkom smislu tretira kao manja i koja i posle nastanka ne ugrožava bezbedan nastavak  upravljanja oštećenim vozilom. Ukoliko je vozilo posle oštećenja ostalo nepokretno kao i u svakom drugom slučaju kada je potpuno uništeno tri i više funkcionalna dela i/ili mehanička sklopa vozila, ne može se govoriti o manjoj materijalnoj šteti. Međutim, u svakom slučaju, bez obzira na tehničke ili vizuelne kriterijume, ne može se  smatrati manjom štetom bilo koja šteta koja je iznad 200.000 dinara.
 2. Bez obzira da li je šteta manja ili veća, bilo koji učesnik saobraćajne nezgode ima pravo da zahteva uviđaj i u tom slučaju policija je obavezna da ga izvrši. Učesnici saobraćajne nezgode nikada ne plaćaju troškove vršenja uviđaja policije bez obzira da li je šteta kvalifikovana kao mala ili velika. (Učesnik plaća  samo taksu na izdavanje Zapisnika prilikom preuzimanja istog).

Šta NE TREBA uraditi posle  saobraćajne nezgode?

 • Ne treba napuštati lice mesta. Potrebno je pozvati policiju na uviđaj ili popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (za manju štetu bez povređenih lica), jer u suprotnom, osiguravajuće društvo nije u mogućnosti da reši odštetni zahtev.
 • Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ne sme biti nepopunjen, pogrešno popunjen ili  polupopunjen.
 • Ako je šteta veća, ili je bilo  povređenih lica, nije dovoljno samo popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja obavezno je prijaviti policiji.

Obrasci za prijavu štete na motornim vozilima


U pogledu dokumentacije potrebne za likvidaciju po osnovu ostvarenja rizika saobraćajne nezgode (bilo da se radi o kasko osiguranju ili osiguranju od autoodgovornosti) potrebno je pribaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Kopija lične karte prijavitelja
 2. Kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 3. Ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko prijavitelj nije vlasnik vozila)
 4. Broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja) u slučajevima kada se vrši uplata Oštećeniku .
 5. Račun popravke, predračun, specifikacija (fakultativno; ukoliko prijavitelj ne želi obračun po kalkulaciji Osiguravača)
 6. Medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta)
 7. Kompletan Zapisnik MUP-a sa skicom i izjavama učesnika ukoliko se isti ne nalazi u bazi Udruženja osiguravača
 8. Službena beleška MUP-a u slučajevima kada je policija bila na licu mesta ali uviđaj nije vršen
 9. Uredno popunjen Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi – tzv. Evropski protokol (za manje štete  kada uviđaj nije vršen)

U slučaju ostvarenja rizika krađe vozila neophodno je da oštećenik dostavi:

 1. Sve ključeve vozila (odmah uz prijavu)
 2. Potvrdu o prijavi nadležnom organu MUP (odmah uz prijavu)
 3. Potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 30 dana (dostavlja se po isteku roka od 30 dana od dana prijave)
 4. Saobraćajnu dozvolu (ukoliko je saobraćajna dozvola ukradena neophodno je da isto bude navedeno u potvrdi MUP-a)
 5. Kopiju lične karte prijavitelja
 6. Broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja) za fizička lica.

U slučaju delimične krađe (delova vozila), vandalizma, obesti trećih lica kao i u svim drugim slučajevima nastanka štete koji su nastali izvršenjem krivičnog dela, potrebno je takođe dostaviti Potvrdu o izvršenoj prijavi MUP.

OBAVEŠTENJE

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da je procenu štete na motornim vozilima u Beogradu moguće vršiti isključivo na adresi:

Wiener Städtische osiguranje
Trešnjinog cveta br. 1 (zgrada VIG PLAZA)
11070 Novi Beograd