Za stanovništvo

Prijava osiguranog slučaja / štetnog događaja

Molimo Vas da se u slučaju nastupa osiguranog slučaja/štetnog događaja pridržavate radnji definisanih po kategorijama: