Za stanovništvo

Naša saradnja sa bankama

Da bi Vaše važne finansijske usluge bile osigurane na uspeh, nudimo Vam – osiguranje predmeta bankarskih kredita.

Svaki ugovor o osiguranju Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd će zaključiti sa periodom trajanja koji odgovara periodu trajanja kredita. Sastavni deo ugovora o osiguranju čini vinkulacija – pismena izjava Osiguranika kojom prava po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju u celini ili delimično, za određeni vremenski period u okviru ugovorenog perioda osiguranja, prenosi na treće lice (banku).

Prenos prava po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju može izvršiti jedino Osiguranik (vlasnik predmeta hipoteke, odnosno zaloge), a ukoliko Ugovarač osiguranja i Osiguranik nisu isto lice Ugovarač nije ovlašćen da daje izjavu o prenosu prava.

OSIGURANJE PREDMETA BANKARSKIH KREDITA OBUHVATA:
  • Osiguranje stambenih kuća i stanova (predmet osiguranja je predmet hipoteke, zaloge)
  • Osiguranje opreme i građevinskih objekata preduzetnika (predmet osiguranja je predmet hipoteke, zaloge)
  • Kasko i obavezno osiguranje motornih vozila
  • Osiguranje života samo za slučaj smrti osiguranika (korisnika kredita) sa opadajućim osiguranim sumama gde je korisnik osiguranja banka a osigurana suma je jednaka ostatku glavnice kredita prema anuitetnom planu koji je sastavni deo ugovora o osiguranju.
  • Osiguranje lica korisnika kredita i korisnika kreditnih kartica, gde su pokriveni sledeći osigurani slučajevi: smrt usled nezgode i invalidnost od 50% do 100% usled nezgode osiguranika.