For retail

Severe illnesses

Život donosi brojna iskušenja, a za nepredviđene događaje nikada ne možemo biti dovoljno pripremljeni.

Uz polisu osnovnog životnog osiguranja moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od težih bolesti koje nastaju po prvi put tokom trajanja perioda osiguranja. U slučaju pojave neke od težih bolesti pokrivenih osiguranjem, osiguraniku se odmah isplaćuje osigurana suma radi pokrića troškova potrebnog lečenja, osnovno osiguranje života nastavlja da traje, sa nepromenjenom osiguranom sumom. Pod težim bolestima smatraju se: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bypass-operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplatacija organa, kvadriplegija, šlog, funkcionalno ili potpuno slepilo, kao i trajna nega.

Ovo dopunsko osiguranje se može ugovoriti uz sledeće programe životnog osiguranja:

  • 3D – mešovito životno osiguranje
  • Riziko – životno osiguranje koje pokriva samo slučaj smrti
  • Moj aktivni kapital – Osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova

Ko može biti osiguran?

Ovo dopunsko pokriće je moguće ugovoriti za zdrava lica sa navršenih 19 godina života, a najviše do godine života u kojoj osiguranik puni 75 godina.

Način ugovaranja?

Dopunsko pokriće se može ugovariti uz osnovnu polisu životnog osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi.

Posebni uslovi za osiguranje uvećanih rizika za teže bolesti