For retail

Bone fracture

Kada uz osiguranje života odaberemo dopunsko pokriće – osigurali smo zdravlje i dugovečnost.

Lom kosti je jedna od najčešćih posledica nezgode koja jednako pogađa i decu i odrasle, i žene i muškarce. Rehabilitacija i medicinska pomagala mogu biti neželjeno finansijsko opterećenje. Wiener Städtische osiguranje omogućava jednostavno i ekonomično rešenje za sve Vas koji ne želite da budete zatečeni ovom nezgodom.

Dopunsko osiguranje lica od preloma kosti usled nesrećnog slučaja namenjeno je postojećim i novim osiguranicima, uz uslov da je pored ovog osiguranja zaključeno i Dopunsko osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) uz polisu osiguranja života.

Ko može biti osiguran?

Ovo dodatno pokriće namenjeno je osiguranicima starosti od 0 do 74 godina, uz uslov da starost osiguranika u trenutku isteka ugovora ne može biti veća od 75 godina.

Način ugovaranja

Dopunsko osiguranje za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života ugovara se na isti period kao i osiguranje života.

Minimalna osigurana suma za ovaj dopunski rizik je 90 €, a maksimalna 400 €.

Osigurani slučaj

Osiguranim slučajem smatra se prelom kosti nastao kao posledica nesrećnog slučaja (nezgode), a koji podrazumeva potpuni ili delimični prekid kontinuiteta kosti nastao kao posledica mehaničke sile na kost (traumatski prelom).

Osiguranim slučajem ne smatraju se prelomi patološki izmenjene kosti (patološki prelom) u okviru sledećih oboljenja: rahitis, osteomalacija, osteopenija, osteoporoza; poremećaji metabolizma kalcijuma i fosfora i slična stanja, ili u okviru lokalnih koštanih oboljenja kao što su koštane ciste; primarni koštani tumori, metastaze u kostima, osteomijelitis, ehinokokus, koštana tuberkuloza, stres faktura, druge bolesti kostiju.

Premija osiguranja

Uplate se mogu vršiti u dinarima i u evrima, u zavisnosti od načina plaćanja premije osnovnog osiguranja života.

Osigurana suma za prelom kostiGodišnja premija
100 €2,5 €

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi.

Posebni uslovi za osiguranje lica za slučaj preloma kosti