original

Obezbedite sebi ili svojim najbližima najstručnije lekare i vrhunsku medicinsku opremu i negu u klinikama širom sveta.

Pored troškova lečenja, osiguranje pokriva i troškove puta i smeštaja, posredstvom mreže Best Doctors koja posluje u više od 40 zemalja i ima oko 30 miliona korisnika.

original

O proizvodu

Wiener Städtische Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja u inostranstvu, uključujući putne i smeštajne troškove.

Pokriće iznosi do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Obuhvaćena su specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja:

tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija.

Šta je obezbeđeno

original

Drugo mišljenje

Statistike kažu da čak 38% postavljenih dijagnoza budu pogrešne; 68% planiranih postupaka lečenja zahteva korekciju; 38% operacija je zapravo nepotrebno izvršeno.

Drugo mišljenje je važno - jer naše zdravlje ne trpi greške!

Stručnjaci iz mreže Best Doctors detaljnom analizom Vaše medicinske dokumentacije proveravaju tačnost dijagnoze koju su postavili lekari u Srbiji, kako bi se mogla doneti prava odluka o daljim koracima lečenja.

Nije potrebno da putujete do inostranih klinika da biste čuli njihovo mišljenje – Best Doctors prikuplja sve Vaše podatke i prosleđuje ih odgovarajućim specijalistima, nakon čega dobijate sveobuhvatan, poverljivi medicinski izveštaj o konačnoj dijagnozi, sa preporukama za lečenje - na srpskom jeziku.

original

Pronalaženje najbolje zdravstvene zaštite

Nakon potvrde osiguranika da prihvata preporučeno lečenje,

Best Doctors pronalazi adekvatnu negu koja odgovara potrebama osiguranika.

Do najbolje zdravstvene zaštite dolazi se pretragom mreže koja obuhvata blizu 53.000 lekara u više od 450 specijalnosti!

Ponuda daljeg lečenja podrazumeva poreporuku Best Doctors-a za tri svetska medicinska centra, specijalizovana za konkretnu bolest.

Osiguranik sam bira u koju od predložene tri klinike će otputovati na lečenje.

Zakazivanje lekarskih pregleda, putne i smeštajne aranžmane, paket dobrodošlice – sve to obezbeđuje Best Doctors, i o svemu blagovremeno obaveštava i konsultuje osiguranika.

original

Pokriće troškova

do 1.000.000 € godišnje za osigurane slučajeve

do 2. 000.000 € za osigurane slučajeve za ukupno vreme trajanja osiguranja

100 € dnevno, najviše do 60 dana - dnevna naknada za hospitalizaciju u inostranstvu

do 50.000 € doživotni limit za troškove nabavke lekova u Republici Srbiji

Obuhvaćeni su:

 • medicinski troškovi
  usluge bolničog lečenja, usluge pružene od strane dnevne klinike ili zdravstvenog centra, transferi i transport kopnenim ili vazdušnim ambulantnim vozilom, usluge pružene živom donoru tokom procesa uzimanja organa...
 • putni troškovi
  za osiguranika i jednog pratioca, kao i za živog donora u slučaju transplatacije
 • troškovi smeštaja u inostranstvu
  za osiguranika i jednog pratioca, kao i za živog donora u slučaju transplatacije
 • troškovi repatrijacije
  u slučaju da osiguranik i/ili živi donor preminu izvan granica RS, dok se osiguranik nalazi na lečenju, pokriveni su troškovi repatrijacije posmrtnih ostataka u RS
 • troškovi lekova u Srbiji
  odnosi se na lekove koji su odobreni od strane Best Doctors
original

Osigurane bolesti i medicinski postupci

Tretman kancera

Lečenje svih malignih tumora uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma) koje karakteriše nekontrolisani rast, širenje malignih ćelija i invazija na tkiva, kao i lečenje bilo kojih premalignih tumora i karcinoma in-situ koji su ograničeni na epitel iz koga potiču i nisu se raširili na stromu ili okolna tkiva.

Koronarna bajpas hirurgija

(miokardijalna revaskularizacija) Podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet Kardiologa konsultanta radi korekcije suženja ili blokade jedne ili više koronarnih arterija premošćavanjem srčane arterije presađivanjem tkiva

Zamena srčanog zaliska

Podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet Kardiologa konsultanta radi zamene ili lečenja jednog ili više srčanih zalistaka.

Donacija organa / transplantacija tkiva

Hiruršku transplantaciju u kojoj Osiguranik dobija bubreg, deo jetre, plućno krilo, deo pankreasa ili koštane srži (autologne ili alogene) od živog kompatibilnog donora.

Neurohirurgija

Svaka hirurška intervencija mozga, nekih drugih intrakranijalnih struktura kao i benignih tumora na kičmenom stubu.

original

Koliko košta

Starost osiguranika (godine)

Godišnja premija osiguranja

0-18

73,29 €

18-65

173,09 €

65-74*

271,20 €

*Odnosi se na osobe koje su počele sa osiguranjem do 64. godine starosti a polisa traje i u kasnijem periodu.

Kako ugovoriti

Ovo osiguranje dostupno je kroz proizvod Best Doctors PLUS, a kao dopunsko osiguranje ugovara se uz sledeće ugovore životnog osiguranja: Classic, Futura, 3D, Riziko osiguranje, Senior osiguranje i ugovore koji su na zahtev klijenata preneti iz Wiener Stӓdtische osiguranja u Austriji i za koje su izdate polise od strane Wiener Stӓdtische osiguranja a.d.o. Beograd.

Dopunsko osiguranje se ugovara na isti period kao i ugovor o osiguranju života, a starost osiguranika u momentu zaključenja ugovora može biti od 0 do 64 godine.

 

original

Prijava osiguranog slučaja

Wiener Städtische osiguranje i Best Doctors vode brigu o svakom koraku lečenja osiguranika, od momenta prijave bolesti.

 • Korak 1: ukoliko se osiguraniku dijagnostikuje neka od bolesti obuhvaćenih ovim dopunskim osiguranjem, neophodno je kontaktirati call centar Wiener Städtische osiguranja 0800 200 800, radi podnošenja odštetnog zahteva
 • Korak 2: uz popunjene formulare, osiguranik dostavlja kompletnu raspoloživu medicinsku dokumentaciju mreži Best Doctors, koja potom kontaktira odgovarajuće specijaliste - medicinske stručnjake, kako bi dali drugo mišljenje i predlog daljeg lečenja
 • Korak 3: osiguranik odgovor dobija na srpskom jeziku, elektronskim putem, a zatim i kurirskom poštom, zajedno sa prethodno dostavljenom originalnom dokumentacijom koja mu se vraća
 • Korak 4: Best Doctors osiguraniku dostavlja ponudu sa tri svetska medicinska centra, specijalizovana za konkretnu bolest, a osiguranik potom sam bira u kom centru želi da nastavi lečenje i kada
 • Korak 5: Best Doctors zakazuje lekarske preglede i, uz konsultaciju sa osiguranikom, zakazuje putne i smeštajne aranžmane
 • Korak 6: tokom lečenja Best Doctors obezbeđuje asistenciju osiguraniku, a po završetku lečenja dostavlja mu ažurirane medicinske izveštaje.
original

Kontakt