Za stanovništvo
English
Hirurške intervencije

Hirurške intervencije

U skladu sa Vašom potrebom da dodatno zaštitite svoje zdravlje, obogatili smo našu ponudu novim dopunskim osiguranjem. Jedna polisa pokriva troškove za više različitih hirurških intervencija - operacija usled bolesti ili nezgode.

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume. 

"

Mislite na vreme! Obezbedite sebi finansijsku podršku onda kada Vam bude najpotrebnija. 

"

Dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija  moguće je ugovoriti uz životna osiguranja:

Hirurške intervencije koje su pokrivene ovim dopunskim osiguranjem možete pronaći u Klasifikaciji hirurških intervencija, koja je sastavni deo Uslova osiguranja.