Za stanovništvo
English

Osiguranje članova domaćinstva

Osiguranje članova domaćinstva

Ovo osiguranje može da se ugovori za sve članove domaćinstva od rođenja do 75 godina života. Naša polisa Vam obezbeđuje potpunu zaštitu bez obzira kada se i gde nezgoda dogodi.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj u zavisnosti od preuzetih rizika naša obaveza je da ispatimo:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti ili potpunog invaliditeta,
  • Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.