Za privredu
English

Autonezgoda

Autonezgoda

Predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu. 

Veoma je popularan vid zaštite osiguranika i često se ugovara u paketu sa osiguranjem Autoodgovornosti.

Vozači i putnici su osigurani u sledećim slučajevima:

  • Smrti usled nezgode
  • Invaliditeta usled nezgode