Za stanovništvo
English

Podaci za identifikaciju

Poreski identifikacioni broj (PIB): 102608229  
Matični broj: 17456598  
Šifra delatnosti: 6512  
Firma (pun naziv): Wiener Stadtische osiguranje Akcionarsko društvo za osiguranje Beograd  
Firma (skraćeni naziv): Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.  Beograd  
Obveznik PDV: DA  
Rešenje: 99571-1/2005