Za stanovništvo
English

Partneri

Screen shot 2012-09-20 at 8.27.41 AM

Globalno ugovorena, a lokalno sprovedena saradnja Wiener Städtische osiguranja i Erste Banke u Srbiji je veoma uspešna.
Naše kompanije udružile su svoje snage da bi klijentima ponudile nove mogućnosti da optimalno iskoriste sve prednosti bankarskih usluga. Povećan broj prodajnih mesta, povoljni paketi proizvoda, brža obrada zahteva, olakšaće da naši klijenti zadovolje sve svoje finansijske i potrebe osiguranja.

Postanite klijent Erste banke

wso-erste

Naša saradnja sa bankama

Da bi Vaše važne finansijske usluge bile osigurane na uspeh, nudimo Vam - osiguranje predmeta bankarskih kredita.
Svaki ugovor o osiguranju Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd će zaključiti sa periodom trajanja koji odgovara periodu trajanja kredita. Sastavni deo ugovora o osiguranju čini vinkulacija – pismena izjava Osiguranika kojom prava po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju u celini ili delimično, za određeni vremenski period u okviru ugovorenog perioda osiguranja, prenosi na treće lice (banku).

saznajte više