Individualno osiguranje lica

Individualno osiguranje lica

Ovo osiguranje je namenjeno svim licima od 14 do 75 godina. Naša polisa Vam obezbeđuje potpunu zaštitu bez obzira kada se i gde nezgoda dogodi.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj u zavisnosti od preuzetih rizika isplaćujemo Vama ili korisniku koga navedete:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog invaliditeta,
  • Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji,
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade za svaki dan privremene nesposobnosti za rad, a koja je nastala usled nesrećnog slučaja,
  • Troškove lečenja, ako je osiguraniku usled nesrećnog slučaja bila potrebna lekarska pomoć i ako je imao troškove lečenja.

Smrt usled nezgode

Invaliditet 100 %

Troškovi lečenja

Godišnja premija

250.000,00

500.000,00

60.000,00

2.000,00

*cene su informativnog karaktera

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas  kontaktirate .

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti  ovde .